2016-10-20

Pozwolenie Wojewody na używanie materiałów wybuchowych

Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.


KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 
Komórka realizująca usługę:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                                         
Numer telefonu:

+48 857439240


Co chcę załatwić?

Uzyskać pozwolenie Wojewody Podlaskiego na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.


Kogo dotyczy?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną.


Co przygotować?

Wniosek o wydanie pozwolenia – załącznik nr 1 (formularz edytowalny), załącznik nr 2 (pdf).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności
 • odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego
 • opinię, która powinna zawierać ocenę: prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia; przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod ww. obiekty, bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów; bezpieczeństwa urządzeń technologicznych. Opinia nie jest wymagana w przypadku wydawania pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcom wykonującym powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa powyżej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.

Oświadczenia o niekaralności i o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy obowiązkowo umieścić w nich klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.
Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż wymienione, lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.


Jak wypełnić dokumenty?

Jeżeli wniosek piszesz samodzielnie, pamiętaj o zamieszczeniu w nim wszystkich informacji zawartych we wzorze formularza.
W przypadku wypełniania wniosku odręcznie proszę wypełnić pismem drukowanym.


Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia (decyzji) wynosi 82 zł.
Wpłatę za wydanie pozwolenia należy uiszczać na konto Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta Bank Pekao S.A. 78 1240 5211 1111 0010 3553 2584 z dopiskiem opłata za pozwolenie używania materiałów wybuchowych lub gotówką bez prowizji:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub ul. Składowa 11
 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2

Dowód uiszczenia opłaty dostarczyć do PUW w Białymstoku.


Kiedy złożyć dokumenty?

W każdym dogodnym dla Ciebie terminie.


Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek wraz z załacznikami możesz wysłać pocztą na adres :

 • Wojewoda Podlaski Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul.A. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres : bok@bialystok.uw.gov.pl
 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 , parter, w godzinach pracy Urzędu : pn.8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30


Co zrobi urząd?

Przed wydaniem pozwolenia wojewoda zasięgnie opinii komendanta wojewódzkiego Policji.


Jaki jest czas realizacji?

Pozwolenie wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych sprawach w terminie dwóch miesięcy.


Jak się odwołać?

Od decyzji wojewody o wydaniu pozwolenia, odmowie wydania lub cofnięciu pozwolenia przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki za pośrednictwem wojewody.


Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorca nie posiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach ustawy dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów. W tym przypadku przedsiębiorca otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego bez prawa ich magazynowania.
Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną, który:

 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego
 • nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, poprzez dołączenie opinii  która powinna zawierać ocenę: prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia; przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod ww. obiekty, bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów; bezpieczeństwa urządzeń technologicznych. Opinia nie jest wymagana w przypadku wydawania pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcom wykonującym powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego
 • zatrudnia osoby spełniające warunki w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych, tj.: ukończyła 21c lat, zdała egzamin przed komisją kwalifikacyjną i uzyskała zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe; nie wykazuje zaburzeń psychicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu; posiada nienaganną opinię wydana przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli:

 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, poprzez dołączenie opinii która powinna zawierać ocenę: prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia; przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod ww. obiekty, bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów; bezpieczeństwa urządzeń technologicznych. Opinia nie jest wymagana w przypadku wydawania pozwoleń na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przedsiębiorcom wykonującym powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego
 • zatrudnia osoby spełniające warunki, osoby spełniające warunki w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych, tj.: ukończyła 21 lat, zdała egzamin przed komisją kwalifikacyjną i uzyskała zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe; nie wykazuje zaburzeń psychicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu; posiada nienaganną opinię wydana przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca zamieszkania.Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Załączniki do karty:

Załącznik nr 1 – wzór wniosku (formularz edytowalny)

Załącznik nr 2 - wzór wniosku (pdf)


Kartę opracował:

Dorota Wierciszewska


Kartę zatwierdził:

Bogusław Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Załączniki

  Załącznik nr 1 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 102,87 KB (pdf) szczegóły pobierz