2016-07-20

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Anna Lewczuk

pok. 131
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel. +48 857439415
faks +48 857436244
e-mail: annalewczuk@bialystok.uw.gov.pl
 

Wykaz komórek organizacyjnych Zespołu:

 •     Kancelaria Tajna
 •     Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 •     Administrator systemu teleinformatycznego

 

Do zadań Zespołu należy:

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • opracowywania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
 • organizowania lub prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywania akt zakończonych postępowań,
 • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem przez Wojewodę pisemnych upoważnień uprawniających pracowników Urzędu do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone",
 • prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • rejestrowania, przechowywania i nadzoru nad obiegiem i właściwym oznaczaniem dokumentów, a także wydawania dokumentów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom,
 • opracowywania dokumentów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych, w tym dotyczących: sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne", poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone", bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
 • współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku w zakresie bieżących zadań zespołu;

2. W zakresie ochrony danych osobowych:
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,
 • wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników Urzędu ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zachowania przez nich tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp, w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków pracowniczych,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych przez wydziały,
 • prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień,
 • wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się