2016-07-20

Zespół Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny - kierownik ZAW  Iwona PYTEL

tel. +48 857439376
faks +48 857439221
e-mail: ipytel@bialystok.uw.gov.pl

 

Zadania z zakresu audytu wewnętrznego realizuje Zespół Audytu Wewnętrznego , którym kieruje audytor wewnętrzny - kierownik Zespołu.

 

Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:

 • opracowywanie, w porozumieniu z Wojewodą, rocznego planu audytu wewnętrznego
 • wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie obejmującego:
  -systematyczną ocenę kontroli zarządczej dotyczącą jej adekwatności, skuteczności i efektywności
  -czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie dostosowania działań Urzędu do zgłoszonych w sprawozdaniu z audytu uwag i wniosków
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem
 • przedkładanie Wojewodzie sprawozdania z wykonania planu audytu
 • przedkładanie Ministrowi Finansów rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.  Regulamin Zespołu Audytu Wewnętrznego

   

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się