2016-10-26

Procedury naboru

Zadania związane z naborem realizuje Oddział Kadr i Szkolenia Biura Organizacji i Kadr.
Wszelkie informacje związane z naborami można uzyskać pod nr telefonu +48 857439378, +48 857439306 kontakt e-mail: uroman@bialystok.uw.gov.pl pok. nr 37.

  • Procedury naboru

- Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w PUW <pobierz>
 

- Procedura rekrutacji na operatora numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowegow PUW w Białymstoku <pobierz>

- Procedura rekrutacji na stanowiska pomocnicze robotnicze i obsługi <pobierz>

- Procedura rekrutacji na stanowisko dyspozytora medycznego w PUW <pobierz>

  • Dodatkowe informacje dla kandydatów o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu ofert zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstok <pobierz>

 

  • Wzory oświadczeń

- Wzory oświadczeń wymaganych przy aplikowaniu na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej <pobierz>

- Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowiska poza korpusem służby cywilnej <pobierz>

- Wzór deklaracji kandydata o przystąpieniu do sprawdzianu znajomości wybranego języka obcego (dotyczy rekrutacji na stanowisko operatora numeru alarmowego) <pobierz>

- Wzór oświadczenia dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego <pobierz>

- Wzór oświadczenia na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej <pobierz>

- Wzór oświadczenia na dyspozytora medycznego <pobierz>

  • Klauzula informacyjna dla kandydatów <pobierz>


Karta usług - Nabory na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

 

Karta usług - Nabory na wolne stanowiska operatora numeru alarmowego w centrum powiadamiania ratunkowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Karta usług - Nabory na wolne stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Karta usług - Nabory na wolne stanowiska dyspozytora medycznego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się