2016-07-20

Struktura organizacyjna i zadania Wydziału

Wykaz komórek organizacyjnych Wydziału:

 • Oddział Rolnictwa
 • Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych
 • Państwowa Straż Łowiecka


Do zadań  Wydziału  należy :

1. W  zakresie rolnictwa i środowiska:

 • udział    w   pracach    Podlaskiego    Zespołu   Porejestrowego   Doświadczalnictwa Odmianowego, w celu wprowadzenia do badań pożądanych roślin uprawnych,
 • współdziałanie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie realizacji     zadań   Inspekcji,    w    tym   zwalczania    szkodliwych     organizmów kwarantannowych,
 • kontrola realizacji zadań w zakresie wydawania zakazu hodowli lub dopuszczenia do hodowli pszczół określonych linii,
 • ustalanie wysokości dotacji celowych i przekazywanie tych dotacji jednostkom samorządu terytorialnego realizującym zadania z zakresu nadzorowanych działów administracji rządowej,
 • kontrola wydatkowania środków budżetowych przekazywanych podmiotom, które otrzymały dotację z budżetu Wojewody z zakresu nadzorowanych działów administracji rządowej,
 • koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie komisyjnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne tj. susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz występowanie na ich podstawie z wnioskami do właściwego ministra o zabezpieczenie środków finansowych,
 • współdziałanie  z  rolnikami  i  organizacjami   działającymi  w obszarze  rolnictwa, w sprawach dotyczących rynków rolnych, w tym skupu interwencyjnego,
 • udział w pracach komisji do spraw bhp w rolnictwie indywidualnym,
 • współdziałanie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie działań interwencyjnych oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pomocy kredytowej producentom rolnym i zakładom przetwórczym,
 • współpraca z instytucjami, inspekcjami, jednostkami społeczno-zawodowymi i naukowymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania różnych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego w rolnictwie, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej producentów rolnych i mieszkańców wsi,
 • udzielanie dotacji spółkom wodnym na zadania statutowe oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
 • uzgadnianie decyzji Wód Polskich rozstrzygających w sprawach o wykonaniu urządzeń melioracyjnych na koszt Skarbu Państwa,
 • współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami przy opracowywaniu i realizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • sporządzanie informacji w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich,
 • współpraca z samorządem województwa w zakresie przygotowywania wniosków i pozyskiwania środków na pomoc techniczną i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
 • występowanie do Minstra Finansów o zabezpieczenie środków finansowych oraz ich uruchamianie na realizację projektów dotyczących pomocy technicznejj gospodarowania zasobami,
 • przygotowywanie propozycji, opinii i uwag do projektów nowych programów inicjowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • realizacja zadań związanych z częściowym zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • opiniowanie projektów planów postępowania na wypadek planowanego wprowadzenia zamkniętego użycia GMM zaliczanego do III lub IV kategorii,
 • potwierdzanie informacji, że wydanie decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii nie spowoduje przekroczenia kwoty przeznaczonej na wypłatę odszkodowań w danym roku;
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw bądź zawartych porozumień, w zakresie określonym działami administracji rządowej: gospodarka wodna, rolnictwo, rozwój wsi (bez scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi), rybołówstwo, rynki rolne, środowisko,
 • ustanawianie, w drodze aktu prawa miejscowego, stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,
 • ustanawianie na wniosek Wód Polskich, w drodze aktu prawa miejscowego, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • prowadzenie bazy danych w zakresie stref ochronnych ujęć wodnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • uzgadnianie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, przygotowanego przez Wody Polskie,
 • uczestnictwo w komitecie konsultacyjnym, jako zespole opiniodawczo-doradczym, powołanym przez prezesa Wód Polskich,
 • opiniowanie projektów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, opracowanych przez Wody Polskie,
 • przyjmowanie, na wniosek Wód Polskich, w drodze aktu prawa miejscowego, planów utrzymania wód,
 • ustalanie, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania za szkody niebędące następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,
 • ustanawianie i znoszenie, w drodze aktu prawa miejscowego, obwodów rybackich oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa informacji w zakresie liczby i powierzchni ustanowionych obwodów rybackich i ich zmiany w ciągu roku,
 • uzgadnianie, w zakresie właściwości wydziału, programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, sporządzanych przez Wody Polskie,
 • stwierdzanie, w drodze decyzji, przejścia urządzeń wodnych lub ich części, których pozostawienie jest niezbędne do kształtowania zasobów wodnych – na własność właściciela wód.


2. W zakresie łowiectwa:

 • kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, w szczególności w zakresie:
  - ochrony zwierzyny,
  - zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
  - zwalczania przestępstw i wykroczeń,
  - kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną   żywą   oraz   obrotu   tuszami  zwierzyny i ich  częściami,   dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu,
  - kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzania źródeł ich pochodzenia,
  - kontroli    podmiotów  prowadzących    obrót   zwierzyną  żywą    oraz    podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzania źródeł ich pochodzenia,
  - kontroli    podmiotów   prowadzących    sprzedaż    usług   obejmujących    polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych, zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenie obwodów łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz pobieranie ekwiwalentu za pozyskaną zwierzynę, przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum   zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych, współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Policją.


Dyrektor wydziału sprawuje, z upoważnienia Wojewody, nadzór nad Państwową Strażą Rybacką w Suwałkach.

Wydział zapewnia obsługę:

 • Zespołu Doradczego do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi;
 • Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno-Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się