2016-07-08

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawa prawna działania:
- art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.);
- zarządzenie nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;  (zm. zarządzeniem Nr 25/2014 z dnia 3 marca 2014 r.; zm. zarządzeniem Nr  146/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.; zm. zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 22 marca 2017 r.)

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym Wojewody Podlaskiego w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą.
Siedzibą Zespołu jest Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3.
W przypadku braku możliwości wykonywania zadań Zespołu w siedzibie, zapasowym miejscem pracy Zespołu jest siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 3.

Organizację i tryb pracy Zespołu określa regulamin.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1. organizowanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
2. ustalanie tematyki i terminów posiedzeń.

Do zadań Zastępców Przewodniczącego należy:
1. zastępstwo  Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności;
2. koordynacja bieżących prac Zespołu;
3. stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji;
4. zgłaszanie do rozpatrzenia przez Zespół i ewentualnego wdrożenia w województwie nowych rozwiązań mających wpływ na skuteczność podejmowanych działań;
5. opracowanie rocznego planu pracy Zespołu na podstawie propozycji zgłaszanych przez członków Zespołu;
6. kierowanie opracowywaniem dokumentów decyzyjnych;
7. nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludności oraz jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem;
8. zapewnienie sprawnego działania łączności radiowej sieci zarządzania województwa;
9. kierowanie opracowaniem Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacji;
10. nadzór nad monitoringiem zagrożeń oraz ich dokumentowaniem;
11. nadzór nad opracowaniem prognoz i analiz zagrożeń;

Członkowie Zespołu realizują zadania wynikające ze specyfiki reprezentowanej instytucji. Realizacja tych zadań ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. Powinna także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych województw, siłami podporządkowania centralnego oraz innych podmiotów.

Dodatkowo do  zadań członków Zespołu należy:
1. prognozowanie, monitorowanie, ocena i analiza zagrożeń;
2. udział w opracowaniu Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego i jego aktualizacji;
3. udział w organizowaniu przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także przygotowania i zapewnienia warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych;
4. utrzymania w gotowości sił i środków, będących w ich gestii, przewidywanych do działania;
5. dokumentowanie działań;
6. zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy Zespołu;
7. organizacja współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wykorzystania ich sił i środków w działaniach;
9. na polecenie Przewodniczącego Zespołu prezentowanie analiz i wniosków dotyczących ochrony ludności, jej mienia i środowiska naturalnego;
10. przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczących podejmowanych działań;
11. zapewnienie udziału ekspertów i specjalistów z danej dziedziny działania;
12. nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową.

Ponadto Rzecznik Wojewody Podlaskiego odpowiada za politykę informacyjną Zespołu, przy współpracy rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

W skład Zespołu wchodzą:
1. Przewodniczący Zespołu - Wojewoda Podlaski;
2. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
a) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
b) Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
3. Członkowie Zespołu:
a) Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
b) Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku,
c) Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku,
d) Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e) Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
f) Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
g) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku,
h) Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku,
i) przedstawiciel samorządu Województwa Podlaskiego wyznaczony przez Marszałka Województwa,
j) Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego,
k) Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
l) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,
ł) Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP w Białymstoku.

W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

Posiedzenia Zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom Przewodniczący Zespołu, zgodnie z rocznym planem pracy.
W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia Zespołu może zwoływać i im przewodniczyć Zastępca Przewodniczącego.
W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań Zespołu, jego Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zwoływać posiedzenia Zespołu poza rocznym planem.
Posiedzenia Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą być zwoływane w jego niepełnym składzie.
Ze względu na wagę podejmowanych decyzji, mających znaczenie dla prowadzenia działań, Przewodniczący obrad, może wprowadzić tajność tych obrad.
Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje Przewodniczący obrad, w oparciu o przeprowadzoną przez Zespół analizę i ocenę zagrożenia oraz wypracowaną koncepcję działania.
Obieg informacji dotyczący prac Zespołu odbywa się poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW.

Dokumentami prac bieżących Zespołu są:
1. Roczny plan pracy Zespołu.
2. Protokoły posiedzeń Zespołu wraz z załącznikami w postaci:
a) porządku obrad,
b) wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu,
c) treści ustaleń podjętych na posiedzeniu,
d) dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia;
3. Analizy, prognozy, opinie, wnioski, raporty i sprawozdania opracowywane i przedkładane przez członków Zespołu w czasie lub na potrzeby posiedzeń.
4. Informacje związane z zagrożeniami przekazywane do wiadomości publicznej.
5. Projekty decyzji, zarządzeń i rozporządzeń Wojewody.
6) Inne niezbędne dokumenty.
Dokumentowanie prac Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW. Protokół z posiedzenia, otrzymują wszyscy członkowie Zespołu, których dotyczą ustalenia podjęte na posiedzeniu. Egzemplarz aktowy protokołu włącza się do dokumentacji Zespołu.

Kontakt z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego
tel. 85 7439 590 - Bogusław Maksim Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 3, pok. 130/1.
tel. 85 7439 541 - stanowisko pracy ds. planowania reagowania kryzysowego,
tel. 85 7439 535 - całodobowo Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
fax 85 73-22-492 - całodobowo Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
e-mail: czk@bialystok.uw.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się