2016-10-28

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z obszaru województwa podlaskiego.

Zespół został powołany Zarządzeniem Wojewody Podlaskiego Nr 91/99 z dnia 27 sierpnia 1999r.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

00-503 Warszawa
ul. Żurawia 4a
tel.+48 224616000
    


Adres do korespondencji:
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5


Skład Zespołu:

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Członkowie, w tym:
  lekarze
  psycholodzy
  doradcy zawodowi
  pedagodzy
  pracownicy socjalni.


Kontakt:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Białymstoku
w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


15-213 Białystok
ul. Mickiewicza 3
tel. +48 857439275;
+48 857439276;
+48 857439575
faks +48 857439274
e-mail: jwasiluk@bialystok.uw.gov.pl

Tryb i zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Rodzaje załatwianych spraw

Zadania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podlaskim


Ochrona danych osobowych

Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek - piątek 7.30 – 15.30


Przepisy dotyczące orzecznictwa:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Wykaz Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się