2016-11-03

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Sekretariat
Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
pok. nr 9
tel. +48 857439311, +48 605302914


W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku drugiej kadencji 2018–2023 wchodzi 16 członków, w tym:

 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych.
 • 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych.

Spośród członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku:

 • 14 członków powołuje Wojewoda Podlaski, przy czym:  
  – 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego,
  – 4 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego,
  – 6 członków stanowią osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne działające na terenie województwa podlaskiego na rzecz praw pacjenta;
 • po jednym członku powołuje Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku pełni Pani adw. Agnieszka Zięzio-Koralewska.

Kadencja Wojewódzkiej Komisji wynosi 6 lat.

Wojewódzka Komisja orzeka w składzie 4-osobowym.

Posiedzenia Wojewódzkiej Komisji odbywają się w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Do pobrania:

 • Uchwała nr 3/2018 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
 • Regulamin Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2018 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 21 marca 2018 r.
 • Zarządzenie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 24 marca 2020 r.
 • Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 8.04.2020 dot. pracy Komisji
 • Informacja dot. biegu terminów w zakresie składanych wniosków
 • Zarządzenie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 5 maja 2020 r.
 • Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19.05.2020 dot. wznowienia prac Komisji
 • Zarządzenie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r.
 • Zarządzenie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 26 października 2020 r.
 • Zarządzenie Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z dnia 11 stycznia 2021 r.


Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku)

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się