Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postępowania w sprawach czy dana nieruchomość podpadała pod działanie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.o przeprowadzeniu reformy rolnej
Postępowania w sprawach czy dana nieruchomość podpadała pod
działanie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o
przeprowadzeniu reformy rolnej
14.11.2019 więcej
Nabycie z mocy prawa na rzecz SP lub jst nieruchomości pod drogi
Stwierdzenie nabycia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych
pod drogi
04.11.2016 więcej
Przekazanie jst środków na zadania z zakresu administracji rządowej
Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków
finansowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej
02.11.2016 więcej
Zgoda na wygaśnięcie trwałego zarządu jednostkom organizacyjnym
Udzielanie zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu właściwym
jednostkom organizacyjnym
02.11.2016 więcej
Zgoda na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
Udzielanie zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz użytkowników wieczystych
02.11.2016 więcej
Wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości
Wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia
nieruchomości
02.11.2016 więcej
Pierwszeństwo w nabyciu lokali stanowiących własność Skarbu Państwa
Przyznawanie pierwszeństwa w nabyciu lokali stanowiących
własność Skarbu Państwa
02.11.2016 więcej
Nabycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin
Nabycie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gmin
02.11.2016 więcej
Nabycie mienia państwowego na rzecz gmin
Nabycie mienia państwowego na rzecz gmin
02.11.2016 więcej
Darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Udzielanie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
02.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się