2016-10-31

Rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Nieruchomości i Geodezji


Komórka realizująca usługę:

Oddział Rekompensat


Numer telefonu:

+48 857439418


Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Kogo dotyczy?

Prawo do rekompensaty przysługuje:

 • Właścicielowi (współwłaścicielowi) nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów:

  a) art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. Nr 101, poz. 580) lub
  b) art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), lub
  c) § 3-10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3-5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności (Dz. U. Nr 54, poz. 489),
  -  oraz opuścił byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1, lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić;

  2. Posiada obywatelstwo polskie.
 • W razie śmierci właściciela (współwłaścicieli) - wszystkim jego spadkobiercom, albo niektórym z nich wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie (wskazanie osoby uprawnionej następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej).


Prawo to potwierdza wojewoda na wniosek złożony do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Natomiast osoby, które posiadają już zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty, występują do wojewody z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.


Co przygotować?

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami   Rzeczypospolitej Polskiej oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości.

Dowodami tymi mogą być w szczególności:

 • urzędowy opis mienia;
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
 • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów   państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw.

W przypadku braku urzędowego opisu mienia i orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny, dowodami świadczącymi o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn wymienionych w art. 1 ustawy oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka, którzy:

 • zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w miejscowości sąsiedniej;
 • nie są osobami bliskimi - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

2. Dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego w   dniu  1 września 1939 roku i obecnie, wydane przez władze polskie.

3. Dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w sytuacji gdy o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby należy dołączyć również dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciela (współwłaściciela) nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.

5. W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego do wniosku należy dołączyć dodatkowo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku.

Uwaga !
Dokumenty należy składać w oryginałach lub odpisach i kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie, bądź przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie decyzji.


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz wymaganych dokumentów powinien również zawierać uzasadnienie. Należy wskazać kto był właścicielem nieruchomości pozostawionej poza granicami RP oraz podać dokładne miejsce położenia przedmiotowych nieruchomości oraz informacje dotyczące rodzaju i powierzchni tych nieruchomości.


Ile muszę zapłacić?

Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Prawo to potwierdza wojewoda na wniosek złożony do dnia 31 grudnia 2008 roku.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumety możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3,
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Dodatkowe informacje uzyskasz w Oddziale Rekompensat Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego- pokój nr 315, tel. +48 857439418; e-mail:pzakrzewski@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Wojewoda, po wszczęciu postępowania dokonuje oceny spełnienia przez wnioskodawcę warunków ustawowych. Jeżeli wniosek nie spełnia powyższych wymogów wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Natomiast pozytywna ocena wniosku następuje w drodze postanowienia.

W postanowieniu Wojewoda wzywa wnioskodawcę do :

 • Wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty.

W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu, wojewoda wezwie do wskazania numeru rachunku bankowego.

 • Dołączenia do wniosku aktualnego operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Operat taki sporządza rzeczoznawca majątkowy na zlecenie i na koszt wnioskodawców. Informacje na temat wyceny nieruchomości jak i osób posiadających uprawnienia zawodowe w tym zakresie zawarte są w serwisie internetowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:
http://mib.gov.pl 2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.html

Jaki jest czas realizacji?

Wydanie rozstrzygnięcia przez Wojewodę (postanowienia pozytywnie rozpatrującego wniosek lub decyzji) następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia całkowitego uzupełnienia wniosku (w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).


Jak się odwołać?

Tryb odwoławczy - 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.


Informacje dodatkowe:

Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:

 • zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami  Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
  - ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo
  - ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
  - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
 • świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20% wartości pozostawionych nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Załączniki do karty:

Załącznik  nr 1 - wzór wniosku o wydanie decyzji <pobierz>
Załącznik nr 2 - oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień <pobierz>
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscach zamieszkania <pobierz>
Załącznik nr 4 - oświadczenie o wskazaniu formy realizacji prawa do rekompensaty <pobierz>
Załącznik nr 5 - oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty <pobierz>
Załącznik nr 6 - wzór pisma przewodniego <pobierz>Kartę opracował:

Paweł Zakrzewski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się