2021-10-01

Rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 

Komórka realizująca usługę:

Oddział Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań

 

Numer telefonu:

+48 857439401


 

Co chcę załatwić?

Uzyskać rekompensatę w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego w 2021 r.

 

Kogo dotyczy?

 • przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego,

którzy prowadzą działalność lub świadczą usługi na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 02 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612).


 

Co przygotować?

Wniosek (załącznik nr 1) wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku, tj.:

 1. Dokumenty potwierdzające informacje o średnim miesięcznym przychodzie w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r..
 2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) (załącznik nr 1.1).
 3. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis:
  - kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymałem/am w roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
  oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymałem w tych latach
  (załącznik nr 1.2),
  - w przypadku nieotrzymania takiej pomocy - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (załącznik nr 1.2).
 4. Oświadczenie składane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112) – dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (załącznik nr 1.3).

 

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien być uzupełniony czytelnie, komputerowo lub odręcznie oraz powinien zawierać podpis.

 

Ile muszę zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.Kiedy złożyć dokumenty?

Rok od momentu, uzyskania przez przedsiębiorcę informacji o okoliczności stanowiącej podstawę do uzyskania rekompensaty, jednakże w nieprzekraczalnym terminie 3 lat od dnia zniesienia stanu wyjątkowego.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:

 • wysłać pocztą na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki, ul. Mickiewicza  3, 15-213 Białystok,
 • złożyć osobiście w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, adres jw.,
 • złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – adres skrytki Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na ePUAP
   /4868hwsklk/skrytka
  lub
  /4868hwsklk/SkrytkaESP.

Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. +48 85 7439343), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.
Co zrobi urząd?

Po dokonaniu analizy prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentacją, strona postępowania zostanie zawiadomiona o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, następnie wydana zostanie decyzja.

W przypadku stwierdzonych braków formalnych wniosku bądź niepełnej dokumentacji, wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o potrzebie uzupełnienia dowodów w sprawie lub złożenia stosownych dodatkowych wyjaśnień.

Dodatkowo, w przypadku gdy kwota rekompensaty przekroczy poziom 65.000,00 zł, obligatoryjnie zostanie przeprowadzona kontrola.

 

Jaki jest czas realizacji?

14 dni od dnia złożenia wniosku.
W sprawach wymagających uzupełnienia dokumentacji termin może ulec wydłużeniu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ww. terminie, organ zawiadomi wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


 

Jak się odwołać?

Od decyzji nie przysługuje odwołanie – jest ostateczna i prawomocna.
Istnieje możliwość wniesienia powództwa do sądu powszechnego (nie pobiera się opłat od pozwu o rekompensatę wniesionego przez wnioskodawcę).
.

 

Podstawa prawna:

 • art. 3 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.,
 • rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788).

   

Załącznik do karty:

 • Załącznik nr 1 – Formularz wniosku.
 • Załącznik nr 1.1 –  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Załącznik nr 1.2  – oświadczenie o wielkości pomocy de minimis/ oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 • Załącznik nr 1.3 – oświadczenie składane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r.


 

Kartę opracowali:

Anna Sienkiewicz
Dorota Sobieszuk

 

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Lesiuk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


 

Karta obowiązuje od:

1 stycznia 2022 r.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..