2016-11-02

Przekazanie jst środków na zadania z zakresu administracji rządowej

Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej


KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Nieruchomości i Geodezji


Komórka realizująca usługę:

Oddział Gospodarki Nieruchomościami


Numer telefonu:

+48 857439582


Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o przekazanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.


Kogo dotyczy?

 • Marszałka Województwa,
 • Prezydentów Miast,
 • Starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.


Co przygotować?

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające wysokość wydatkowanych środków (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: faktur, umów, not księgowych, deklaracji podatkowych itp.) oraz dokument, z którego będzie wynikało, iż środki były wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma szczególnej formy wniosku


Jak wypełnić dokumenty?

Ważne, aby we wniosku wykazać, iż środki zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Elementem koniecznym jest wskazanie terminu, do którego mają zostać przekazane środki.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Złożenie wniosku uzależnione jest od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. +48 857439582), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.Co zrobi urząd?

Sprawdzimy wniosek i załączone do niego dokumenty. Jeżeli pieniądze zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a wnioskodawca posiada środki w ramach przyznanych kwot na realizację zadań wystąpimy do Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z wnioskiem o realizację płatności.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.


Jak się odwołać?

W przypadku przekazywania środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

Brak


Podstawa prawna:

art. 149 ust. 1 w zw. z art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Załączniki do karty:

Brak


Kartę opracował:

Łukasz Czułowski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się