2019-11-14

Postępowania w sprawach czy dana nieruchomość podpadała pod działanie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.o przeprowadzeniu reformy rolnej

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:

Wydział Nieruchomości i Geodezji

 

Komórka realizująca usługę:

Oddział Rekompensat

 

Numer telefonu:

+48 857439418


 

Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia, czy nieruchomość ziemska podpadała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 

Kogo dotyczy?

Byli właściciele nieruchomości ziemskich przejętych na własność Skarbu Państwa w trybie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej lub ich spadkobiercy.

 

Co przygotować?

Strona ubiegająca się o uznanie, że dana nieruchomość była  wyłączona spod działania postanowień zawartych w art. 2 ust. 1 pkt e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej winna przedłożyć: 

●       dowody stwierdzające dokładny obszar tej nieruchomości z wyszczególnieniem użytków każdego rodzaju, a w przypadku braku takich dowodów zwrócić się do wojewody o sporządzenie dowodów pomiarowych na swój koszt

●       dokumenty poświadczające prawo własności do nieruchomości na dzień 1 września 1939 r. oraz na dzień 13 września 1944 r.

●       w przypadku spadkobierców byłych właścicieli – postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne akty poświadczenia dziedziczenia, wskazujące pełny krąg spadkobierców.  

 

Uwaga !

Dokumenty należy składać w oryginałach lub odpisach i kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie, bądź przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

 

Ile muszę zapłacić?

Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.

 

Gdzie załatwię sprawę?

●       Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres : Wojewoda Podlaski ul. Mickiewicza  3, 15-213 Białystok

●       Możesz też złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu– pokój nr 6 (parter).

●       Dodatkowe informacje uzyskasz w Oddziale Rekompensat Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój nr 315, tel. +48 857439418; e-mail:pzakrzewski@bialystok.uw.gov.pl

 

Co zrobi urząd?

Wojewoda, po przeanalizowaniu i dokonaniu oceny zebranych w sprawie dokumentów wyda decyzję w przedmiocie podpadania/niepodpadania danej nieruchomości pod działanie przepisów dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

 

Jaki jest czas realizacji?

Zgodnie z k.p.a. do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Jak się odwołać?

Tryb odwoławczy - 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.

 

Podstawa prawna:

●      
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.).

●       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 10, poz. 51 z późn. zm.).


 

Kartę opracował:

Monika Januszko

 

Kartę zatwierdził:

Paweł Zakrzewski – Kierownik Oddziału


 

Karta obowiązuje od:

14 listopada 2019 roku

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się