2016-11-04

Nabycie z mocy prawa na rzecz SP lub jst nieruchomości pod drogi

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Nieruchomości i Geodezji


Komórka realizująca usługę:

Oddział Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań


Numer telefonu:

+48 857439425


Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z dniem 31.12.1998 r. z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi.


Kogo dotyczy?

 • Skarbu Państwa,
 • jednostek samorządu terytorialnego.


Co przygotować?

 • wniosek wraz z uzasadnieniem,
 • dokumentację prawno – geodezyjną, potwierdzającą spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 60 lub odpowiednio w art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:
  - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów wg stanu na dzień 31.12.1998 r. i wg stanu na dzień składania wniosku,
  - dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości wg stanu  na dzień 31.12.1998 r. i wg stanu na dzień składania wniosku,
  - dowód potwierdzający zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych na dzień 31.12.1998 r.,
  - dowody na zajęcie nieruchomości pod drogę w postaci map uwzględniających stan urządzenia pasa drogowego w dniu 31.12.1998 r.,
  - dowody wskazujące na wykonywanie władztwa publicznego nieruchomością do dnia 31.12.1998  r.,
  - karta inwentaryzacyjna podpisana przez skład komisji inwentaryzacyjnej (do wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie na podstawie art. 60)


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma szczególnej formy wniosku.


Jak wypełnić dokumenty?

Nie dotyczy.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Złożenie wniosku uzależnione jest od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. +48 857439425), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.


Co zrobi urząd?

Po dokonaniu analizy prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentacją strony postępowania zostaną zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się, następnie wydana zostanie decyzja.

W przypadku zaś stwierdzonych braków formalnych wniosku bądź niepełnej dokumentacji, po wszczęciu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji, wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o potrzebie uzupełnienia dowodów w sprawie lub złożenia stosownych dodatkowych wyjaśnień. Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego strony postępowania zostaną zawiadomione o możliwości zapoznania się,  wypowiedzenia i wydana zostanie decyzja.


Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.


Jak się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do:

 • Ministra Skarbu Państwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego (od decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa na własność nieruchomości, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego (od decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa na własność nieruchomości, na podstawie art. 73 ustawy  z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.


Informacje dodatkowe:

Wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentacją prawno – geodezyjną należy złożyć odrębnie na każdą nieruchomość, położoną w danym obrębie.


Podstawa prawna:

 • art. 60  ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • art. 73  ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Załączniki do karty:

Brak


Kartę opracował:

Marianna Smyk


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się