2016-11-02

Nabycie mienia państwowego na rzecz gmin

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Nieruchomości i Geodezji


Komórka realizująca usługę:

Oddział Gospodarki Nieruchomościami


Numer telefonu:

+48 857439310
+48 857439579


Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy.


Kogo dotyczy?

 • wójtów;
 • burmistrzów;
 • prezydentów miast działających jako organ jednostki samorządu terytorialnego.


Co przygotować?

Wniosek o wydanie decyzji ze wskazaniem podstawy prawnej, zawierający dane geodezyjne dotyczące komunalizowanej nieruchomości oraz:

 • dokumenty potwierdzające stan prawny i faktyczny nieruchomości na dzień 27.05.1990 r., tj. dzień wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz aktualnie (pełny odpis z księgi wieczystej potwierdzający stan prawny nieruchomości na dzień 27.05.1990 r. lub inne dokumenty potwierdzające stan prawny np. postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości przez Skarb Państwa, postanowienie o nabyciu spadku);
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (aktualny i na dzień 27.05.1990 r.);
 • kartę inwentaryzacyjną nieruchomości (5 egzemplarzy);
 • spis inwentaryzacyjny nieruchomości wraz z informacją o wyłożeniu spisu do publicznego wglądu przez okres 30 dni.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma szczególnej formy wniosku.


Jak wypełnić dokumenty?

Nie dotyczy.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Złożenie wniosku uzależnione jest od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. +48 857439310, +48 857439579), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy wniosek i załączone do niego dokumenty. Jeżeli przedłożona dokumentacja będzie kompletna zawiadomimy wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się w określonym terminie z aktami sprawy. Następnie wydamy decyzję administracyjną.


Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.


Jak się odwołać?

Odwołanie możesz złożyć do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.


Informacje dodatkowe:

brak


Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 lub art. 5 ust. 4 lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.


Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:

Łukasz Czułowski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się