2016-11-02

Darowizna nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Udzielanie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

 

Wydział Nieruchomości i Geodezji


Komórka realizująca usługę:

Oddział Gospodarki Nieruchomościami


Numer telefonu:

+48 857439582


Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


Kogo dotyczy?    

 • Prezydentów Miast działających jako starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
 • Starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.


Co przygotować?

 • Wniosek wraz z wskazaniem celu publicznego z uzasadnieniem;
 • Wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem;
 • Dokumentację prawno-geodezyjną (w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, odpis z KW, kopię mapy ewidencji gruntów, informację na temat przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego bądź w studium ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);
 • Informację dotyczącą budynków i budowli usytuowanych na nieruchomości;
 • Informację czy na terenie na którym położona jest nieruchomość nie jest planowana inwestycja celu publicznego;
 • Informację czy w stosunku do nieruchomości nie toczy się postępowanie o zwrot;
 • W przypadkach wpisania nieruchomości do rejestru zabytków pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na zbycie;
 • Stosowne umowy oraz decyzje administracyjne.


Jakie dokumenty muszę wypełnić? 

Nie ma szczególnej formy wniosku.


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne przemawiające za dokonaniem darowizny oraz analizę pod katem zgodności proponowanej darowizny z art. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w myśl którego organy działające za Skarb Państwa, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Złożenie wniosku uzależnione jest od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Możesz też złożyć  w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. +48 857439582), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30.


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy, czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości. Sporządzimy i przedstawimy wojewodzie informację na temat sprawy. W przypadku pozytywnego stanowiska Wojewoda Podlaski wyda zarządzenie, które będzie stanowiło podstawę do zawarcia aktu notarialnego przez Starostę/Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.


Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc od momentu złożenia kompletu dokumentów.


Jak się odwołać?

Zgoda na dokonanie czynności jest wyrażana w drodze zarządzenia Wojewody Podlaskiego. W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

brak


Podstawa prawna:

art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Załączniki do karty:

brak


Kartę opracował:

Łukasz Czułowski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Wojciuk – Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Geodezji


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się