Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-27 14:37:57  Barbara Praczukowska-Niekludow
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-08-11 13:41:24  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Wojew&oacute;dzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa</li> <li> Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</li> <li> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</li> <li> Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w nauki jazdy</li> </ul> ' na '<ul> <li> Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</li> <li> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</li> <li> Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w nauki jazdy</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
 • Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów nauki jazdy
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
 • Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów nauki jazdy
2016-09-19 11:59:11  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<ul> <li> Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</li> <li> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</li> <li> Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w nauki jazdy</li> </ul> ' na '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
 • Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów nauki jazdy

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017    Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402
2016-09-19 12:12:39  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> ' na '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017    Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017    Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402
2016-09-19 12:13:39  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> ' na '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017    Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402
2016-09-19 12:39:43  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:&nbsp; </strong>zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </strong>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania:</strong> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <strong>Podstawa prawna działania: </strong>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <strong>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</strong> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> ' na '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> Podstawa prawna działania:&nbsp; zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402
2016-09-27 15:20:26  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <ul> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej,&nbsp; Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych. </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;.</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 &ndash; 2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępc&oacute;w<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw&nbsp; przeciwdziałania aktom ksenofobii&nbsp; i rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie Podlaskim<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Interwencyjno &ndash; Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455</li> <li> <strong>Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508</li> <li> <strong>Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej,<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508</li> <li> <strong>Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(&hellip;)<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> Podstawa prawna działania:&nbsp; zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku&nbsp; z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.&nbsp; w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i&nbsp; wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji&nbsp; ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami&nbsp; egzekucyjnymi w zakresie&nbsp; obowiązku opr&oacute;żnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania:</em> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji, tel. 85 74 39 471</li> <li> <strong>Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia&nbsp; 2015 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w (ze zm.).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Wydział Finans&oacute;w i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku (ze zm.).<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt:</em> Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389</li> <li> <strong>Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</strong><br /> <em>Podstawa prawna działania: </em>zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami&nbsp; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> <em>Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/Kontakt: </em>Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402</li> </ul> ' na '<p> W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

 • Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej,  Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, tel. 85 74 39 328
 • Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania sytuacji osób starszych.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, tel. 85 74 39 261
 • Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848; Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, 85 74 39 328
 • Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 85 74 39 275
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 74 84 848, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy, tel. 85 74 39 479
 • Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel. 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział do Spraw Rodziny, 85 74 39 592
 • Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
  Podstawa prawna działania: art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego, tel 85 74 39 446
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ze zm.)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw  przeciwdziałania aktom ksenofobii  i rasizmu na terenie województwa podlaskiego
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 85 74 39 297
 • Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział  Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interwencyjno – Informacyjnego do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Rolnictwa i Środowiska, tel. 85 74 39 455
 • Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Nieruchomości i Geodezji, tel. 85 74 39 573
 • Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy EuropejskichOddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel.85 74 39 508
 • Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej   
  Podstawa prawna działania: statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej; regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej,
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, tel. 85 74 39 508
 • Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy(…)
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania:  zarządzenie Nr 166/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych  w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku  z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 105/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2011 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i  wyboru formy sprzedaży oraz likwidacji  ruchomości usuniętych z lokali i pomieszczeń, w związku z przeprowadzonymi czynnościami  egzekucyjnymi w zakresie  obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Infrastruktury, Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji, tel. 85 74 39 471
 • Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 10/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia  2015 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego   
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, tel. 85 74 39 338
 • Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów   
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów (ze zm.).   
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Planowania Budżetu, tel. 85 74 39 340
 • Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (ze zm.).
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Organizacji i Kadr, Oddział Organizacyjny, tel. 85 74 39 389
 • Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
  Podstawa prawna działania: zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/Kontakt: Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń, tel. 85 74 39 402

W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów
2016-09-27 15:23:44  Malwina Pawelska

Pole category_id zmieniło wartość z '14234' na '15940'

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</li> </ul> ' na '<p> W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1423415940
full

W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów

W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów
10  2016-09-27 15:26:20  Malwina Pawelska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2016-09-27 15:27:53  Malwina Pawelska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2016-09-27 15:33:53  Malwina Pawelska

Zmieniono nazwę z 'Komisje i zespoły opiniodawczo-doradcze ' na 'Komisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego'

Pole short zmieniło wartość z 'Komisje i zespoły opiniodawczo-doradcze ' na 'Komisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego'

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> ' na '<p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameKomisje i zespoły opiniodawczo-doradcze Komisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego
shortKomisje i zespoły opiniodawczo-doradcze Komisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego
full

W poniższym załączniku umieszczono Wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów
13  2016-10-17 11:10:43  Barbara Praczukowska-Niekludow
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2016-10-21 14:25:25  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji, rad oraz zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> ' na '<p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji, rad oraz zespołów

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów
15  2016-10-24 13:03:02  Barbara Praczukowska-Niekludow

Zmieniono nazwę z 'Komisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego' na 'Komisje i zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego'

Pole full zmieniło wartość z '<p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży/<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</p> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <br /> zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty<br /> w Białymstoku<br /> 85 74 84 848<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> &nbsp;85 74 39 479<br /> <br /> 8&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw<br /> Orzekania o Zdarzeniach Medycznych<br /> w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> 85 74 39 446<br /> <br /> <br /> 9&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> 85 74 39 592<br /> 10&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy<br /> w rodzinie&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> 85 74 39 526<br /> 11&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> 85 74 39 446<br /> 12&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu<br /> na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna<br /> i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> 85 748 48 48<br /> <br /> <br /> 13&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania<br /> Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> <br /> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw<br /> Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 17&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja Dyscyplinarna do orzekania<br /> w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji<br /> i kartografii<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Nieruchomości<br /> i Geodezji<br /> <br /> 85 74 39 573<br /> 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 19&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca<br /> w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 20&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 21&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia<br /> do kierowania pojazdami&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 22&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 23&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> <br /> 24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 25&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 26&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska<br /> w Białymstoku&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 28&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Finans&oacute;w<br /> i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> 85 74 39 340<br /> <br /> <br /> 29&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Biuro Organizacji<br /> i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> <br /> 85 74 39 389<br /> <br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami<br /> w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Biuro Informatyki<br /> i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> <br /> 085 74 39 402</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameKomisje, rady oraz zespoły powołane przez Wojewodę PodlaskiegoKomisje i zespoły powołane przez Wojewodę Podlaskiego
full

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Prezes Sądu Okręgowego w Łomży/
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
+48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
    


zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
    
Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
85 74 84 848
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
 85 74 39 479

8    
Wojewódzka Komisja do Spraw
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Białymstoku
    art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
85 74 39 446


9    
Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
    zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
    Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
85 74 39 592
10    Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie    Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
    Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
85 74 39 526
11    
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
    
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.    Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
85 74 39 446
12    Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu
na lata 2014-2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”    Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)

    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
85 748 48 48


13    
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
    
zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
    Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297
14    
Zespół do spraw  Przeciwdziałania
Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
    zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
    
Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297

15    
Zespół Doradczy do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
    
zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia
21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

16    Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

17    
Komisja Dyscyplinarna do orzekania
w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii
    zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia
26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej    Wydział Nieruchomości
i Geodezji

85 74 39 573
18    Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”    zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
19    
Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca
w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
20    Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej
    Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
21    

Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami    
zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
22    
Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
     
 zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
23    
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    
zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…)    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471

24    Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych    
zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
25    
Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
    

zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)

    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
26    
Wojewódzka Komisja Lekarska
w Białymstoku    

Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
27    
Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

    
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
    
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
28    Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
    
Wydział Finansów
i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
85 74 39 340


29    

Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    

Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).

    

Biuro Organizacji
i Kadr
Oddział Organizacyjny

85 74 39 389

27    Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
    
Biuro Informatyki
i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń

085 74 39 402

 

 

 

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów
16  2016-10-24 13:50:57  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży/<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</p> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <br /> zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty<br /> w Białymstoku<br /> 85 74 84 848<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> &nbsp;85 74 39 479<br /> <br /> 8&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw<br /> Orzekania o Zdarzeniach Medycznych<br /> w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> 85 74 39 446<br /> <br /> <br /> 9&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> 85 74 39 592<br /> 10&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy<br /> w rodzinie&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> 85 74 39 526<br /> 11&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> 85 74 39 446<br /> 12&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu<br /> na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna<br /> i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> 85 748 48 48<br /> <br /> <br /> 13&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania<br /> Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> <br /> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw<br /> Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 17&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja Dyscyplinarna do orzekania<br /> w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji<br /> i kartografii<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Nieruchomości<br /> i Geodezji<br /> <br /> 85 74 39 573<br /> 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 19&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca<br /> w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 20&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 21&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia<br /> do kierowania pojazdami&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 22&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 23&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> <br /> 24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 25&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 26&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska<br /> w Białymstoku&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 28&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Finans&oacute;w<br /> i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> 85 74 39 340<br /> <br /> <br /> 29&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Biuro Organizacji<br /> i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> <br /> 85 74 39 389<br /> <br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami<br /> w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Biuro Informatyki<br /> i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> <br /> 085 74 39 402</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania<br /> Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> <br /> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw<br /> Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 17&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja Dyscyplinarna do orzekania<br /> w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji<br /> i kartografii<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Nieruchomości<br /> i Geodezji<br /> <br /> 85 74 39 573<br /> 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 19&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca<br /> w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 20&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 21&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia<br /> do kierowania pojazdami&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 22&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 23&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> <br /> 24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 25&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 26&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska<br /> w Białymstoku&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 28&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Finans&oacute;w<br /> i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> 85 74 39 340<br /> <br /> <br /> 29&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Biuro Organizacji<br /> i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> <br /> 85 74 39 389<br /> <br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami<br /> w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Biuro Informatyki<br /> i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> <br /> 085 74 39 402</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Prezes Sądu Okręgowego w Łomży/
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
+48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim
    


zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
    
Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
85 74 84 848
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
 85 74 39 479

8    
Wojewódzka Komisja do Spraw
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Białymstoku
    art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
85 74 39 446


9    
Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
    zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
    Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
85 74 39 592
10    Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie    Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
    Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
85 74 39 526
11    
Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego
    
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.    Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
85 74 39 446
12    Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu
na lata 2014-2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”    Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)

    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
85 748 48 48


13    
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
    
zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
    Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297
14    
Zespół do spraw  Przeciwdziałania
Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
    zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
    
Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297

15    
Zespół Doradczy do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
    
zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia
21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

16    Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

17    
Komisja Dyscyplinarna do orzekania
w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii
    zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia
26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej    Wydział Nieruchomości
i Geodezji

85 74 39 573
18    Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”    zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
19    
Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca
w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
20    Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej
    Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
21    

Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami    
zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
22    
Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
     
 zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
23    
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    
zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…)    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471

24    Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych    
zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
25    
Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
    

zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)

    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
26    
Wojewódzka Komisja Lekarska
w Białymstoku    

Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
27    
Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

    
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
    
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
28    Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
    
Wydział Finansów
i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
85 74 39 340


29    

Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    

Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).

    

Biuro Organizacji
i Kadr
Oddział Organizacyjny

85 74 39 389

27    Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
    
Biuro Informatyki
i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń

085 74 39 402

 

 

 

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297

 


14    
Zespół do spraw  Przeciwdziałania
Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
    zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
    
Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297

15    
Zespół Doradczy do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
    
zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia
21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

16    Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

17    
Komisja Dyscyplinarna do orzekania
w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii
    zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia
26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej    Wydział Nieruchomości
i Geodezji

85 74 39 573
18    Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”    zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
19    
Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca
w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
20    Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej
    Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
21    

Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami    
zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
22    
Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
     
 zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
23    
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    
zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…)    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471

24    Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych    
zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
25    
Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
    

zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)

    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
26    
Wojewódzka Komisja Lekarska
w Białymstoku    

Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
27    
Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

    
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
    
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
28    Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
    
Wydział Finansów
i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
85 74 39 340


29    

Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    

Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).

    

Biuro Organizacji
i Kadr
Oddział Organizacyjny

85 74 39 389

27    Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
    
Biuro Informatyki
i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń

085 74 39 402

 

 

 

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów
17  2016-10-24 14:57:17  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania<br /> Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa<br /> i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> 85 74 39 297<br /> <br /> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw<br /> Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział&nbsp; Rolnictwa<br /> i Środowiska<br /> 85 74 39 455<br /> <br /> 17&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja Dyscyplinarna do orzekania<br /> w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji<br /> i kartografii<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia<br /> 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Nieruchomości<br /> i Geodezji<br /> <br /> 85 74 39 573<br /> 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;&nbsp;&nbsp; &nbsp;zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 19&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca<br /> w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji<br /> i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 20&nbsp;&nbsp; &nbsp;Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;<br /> <br /> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> 85 74 39 508<br /> 21&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia<br /> do kierowania pojazdami&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 22&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 23&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> <br /> 24&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 25&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> 85 74 39 471<br /> 26&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska<br /> w Białymstoku&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> 85 74 39 338<br /> 28&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Wydział Finans&oacute;w<br /> i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> 85 74 39 340<br /> <br /> <br /> 29&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> <br /> Biuro Organizacji<br /> i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> <br /> 85 74 39 389<br /> <br /> 27&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami<br /> w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> Biuro Informatyki<br /> i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> <br /> 085 74 39 402</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespoł&oacute;w.</p> <ul> <li> <strong>Wykaz komisji i zespoł&oacute;w</strong></li> </ul> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 27. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297

 


14    
Zespół do spraw  Przeciwdziałania
Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego
    zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
    
Wydział Bezpieczeństwa
i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
85 74 39 297

15    
Zespół Doradczy do Spraw
Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim
    
zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia
21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

16    Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
    Wydział  Rolnictwa
i Środowiska
85 74 39 455

17    
Komisja Dyscyplinarna do orzekania
w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii
    zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia
26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej    Wydział Nieruchomości
i Geodezji

85 74 39 573
18    Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”    zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
19    
Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca
w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej    Wydział Certyfikacji
i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
20    Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej    
statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;

regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej
    Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
85 74 39 508
21    

Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami    
zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
22    
Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników
     
 zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
23    
Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    
zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…)    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471

24    Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych    
zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
25    
Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy
    

zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)

    Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
85 74 39 471
26    
Wojewódzka Komisja Lekarska
w Białymstoku    

Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).    Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
27    
Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

    
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
    
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
85 74 39 338
28    Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
    
Wydział Finansów
i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
85 74 39 340


29    

Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    

Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).

    

Biuro Organizacji
i Kadr
Oddział Organizacyjny

85 74 39 389

27    Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
    Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
    
Biuro Informatyki
i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń

085 74 39 402

 

 

 

W poniższym załączniku umieszczono wykaz powołanych przez Wojewodę Podlaskiego komisji, rad oraz zespołów.

 • Wykaz komisji i zespołów

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 743934029. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


27. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

18  2016-10-24 14:59:05  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 27. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 743934029. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


27. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

19  2016-10-24 15:19:08  Malwina Pawelska

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ob/wojewodzka-komisja-lekarska-w-bialymstoku.html">26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</a></h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

20  2016-10-28 08:05:39  Barbara Praczukowska-Niekludow

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> <a href="http://puw.bip.gov.pl/ob/wojewodzka-komisja-lekarska-w-bialymstoku.html">26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</a></h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

21  2016-12-08 13:02:06  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;Maluch&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> 1. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań&nbsp; Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016&nbsp; r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rejestr&oacute;w i Nadzoru Działalności Leczniczej<br /> +48 857439328</p> <h3> <br /> 2. Zesp&oacute;ł do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wojew&oacute;dztwie podlaskim&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 3. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; monitorowania sytuacji os&oacute;b starszych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia&nbsp; 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> &nbsp;+48 857439261</p> <h3> <br /> 4. Zesp&oacute;ł oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015&ndash;2018 organ&oacute;w prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunk&oacute;w nauki, wychowania i opieki w szkołach &ndash; &bdquo;Bezpieczna+&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848<br /> &nbsp;</p> <h3> 5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong></p> <ul> <li> Prezes Sądu Okręgowego w Łomży</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej<br /> +48 857439408</li> </ul> <h3> <br /> 6. Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego&nbsp; z dnia 26 czerwca 2012 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Wojew&oacute;dzki&nbsp; Zesp&oacute;ł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br /> +48 857439275</p> <h3> <br /> 7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.&nbsp; w sprawie powołania&nbsp; Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</li> <li> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Rynku Pracy<br /> +48 857439479</li> </ul> <h3> <br /> 8. Wojew&oacute;dzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 9. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439592</p> <h3> <br /> 10. Zesp&oacute;ł doradczy koordynujący na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział do Spraw Rodziny<br /> +48 857439526</p> <h3> <br /> 11. Wojew&oacute;dzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Wojew&oacute;dztwa Podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk&oacute;w publicznych.<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Polityki Społecznej<br /> Oddział Zdrowia Publicznego<br /> +48 857439446</p> <h3> <br /> 12. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 &bdquo;Bezpieczna i przyjazna szkoła&rdquo;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Kuratorium Oświaty w Białymstoku<br /> +48 857484848</p> <h3> <br /> 13. Wojew&oacute;dzki Zesp&oacute;ł Zarządzania Kryzysowego&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie&nbsp; Wojew&oacute;dzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 14. Zesp&oacute;ł do spraw&nbsp; Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie wojew&oacute;dztwa podlaskiego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Wydział Bezpieczeństwa i&nbsp; Zarządzania Kryzysowego<br /> Oddział Wojew&oacute;dzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego<br /> +48 857439297</p> <h3> <br /> 15. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problem&oacute;w Wsi przy Wojewodzie&nbsp; Podlaskim</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 16. Zesp&oacute;ł Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiego Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział&nbsp; Rolnictwa<strong> </strong>i Środowiska<br /> +48 857439455</p> <h3> <br /> 17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej os&oacute;b wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.&nbsp; w sprawie powołania Wojew&oacute;dzkiej Komisji Dyscyplinarnej<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Nieruchomości i Geodezji<br /> +48 857439573</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 18. Zesp&oacute;ł do oceny ofert wojew&oacute;dztwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 &bdquo;MALUCH plus&rdquo;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie nr 122/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji<strong> </strong>i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-&nbsp; Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong></p> <ul> <li> statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej</li> <li> regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej&nbsp;</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 20. Grupa Robocza ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li> statut&nbsp; Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej;</li> <li> regulamin Grupy Roboczej ds. Wsp&oacute;łpracy Przygranicznej</li> </ul> <p> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich<br /> Oddział Rozwoju Regionalnego i Wsp&oacute;łpracy Zagranicznej<br /> +48 857439508</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydat&oacute;w na instruktor&oacute;w<br /> i instruktor&oacute;w nauki jazdy oraz kandydat&oacute;w na wykładowc&oacute;w prowadzących szkolenie os&oacute;b ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 22. Zesp&oacute;ł Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźnik&oacute;w</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong> &nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 23.Komisja do spraw oceny wniosk&oacute;w o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą &bdquo;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019&rdquo; w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong>&nbsp;<br /> Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (&hellip;)&nbsp;<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <h3> <br /> 24. Zesp&oacute;ł&nbsp; Doradczy&nbsp;&nbsp; do spraw weryfikacji strat&nbsp; w infrastrukturze komunalnej&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego powstałych&nbsp;&nbsp; w wyniku zdarzeń noszących znamiona&nbsp;&nbsp; klęsk żywiołowych</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 52/2013&nbsp; Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia&nbsp; 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego&nbsp; (&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowc&oacute;w wykonujących przew&oacute;z drogowy</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (&hellip;)<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Infrastruktury<br /> Oddział do Spraw Dr&oacute;g i Komunikacji<br /> +48 857439471</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 26. Wojew&oacute;dzka Komisja Lekarska w Białymstoku&nbsp;&nbsp;</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia&nbsp; 2016 r. w sprawie wojew&oacute;dzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 27. Zesp&oacute;ł do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych&nbsp; (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemc&oacute;w<br /> Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych<br /> +48 857439338</p> <p> &nbsp;</p> <h3> 28. Zesp&oacute;ł do spraw opiniowania wniosk&oacute;w o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środk&oacute;w budżetu państwa w ramach limitu wydatk&oacute;w określonego przez&nbsp; Ministra Finans&oacute;w&nbsp;&nbsp; &nbsp;</h3> <p> &nbsp;<strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (&hellip;) (ze zm.).<br /> &nbsp;<strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Wydział Finans&oacute;w i Budżetu<br /> Oddział Planowania Budżetu<br /> +48 85 7439340</p> <h3> <br /> 29. Zesp&oacute;ł ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr&nbsp; 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(&hellip;) (ze zm.).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Organizacji i Kadr<br /> Oddział Organizacyjny<br /> &nbsp;+48 857439389</p> <h3> <br /> 30. Zesp&oacute;ł do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku</h3> <p> <strong>- Podstawa prawna działania:</strong><br /> Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (&hellip;).<br /> <strong>- Kom&oacute;rka organizacyjna obsługująca Zesp&oacute;ł/kontakt :</strong><br /> Biuro Informatyki i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych<br /> Oddział Obsługi i Rozwoju System&oacute;w Teleinformatycznych oraz Szkoleń<br /> +48 857439402</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 30/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

1. Wojewódzki Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 59/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016  r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
+48 857439328


2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci w województwie podlaskim 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 109/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


3. Zespół do spraw  monitorowania sytuacji osób starszych

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 kwietnia  2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 +48 857439261


4. Zespół oceniający wnioski składane w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

- Podstawa prawna działania:   
Zarządzenie Nr 57/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :    
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848
 

5. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 115/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :

 • Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
  +48 857439408


6. Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

- Podstawa prawna działania:  
zarządzenie Nr 114/2012 Wojewody Podlaskiego  z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :  
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzki  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
+48 857439275


7. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 13/ 2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2015 r.  w sprawie powołania  Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :     

 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  +48 857484848
 • Wydział Polityki Społecznej
  Oddział Rynku Pracy
  +48 857439479


8. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Art. 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


9. Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 126/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2014 r. (ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439592


10. Zespół doradczy koordynujący na terenie województwa podlaskiego działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 88/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
+48 857439526


11. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podlaskiego

- Podstawa prawna działania:   
art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego
+48 857439446


12. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 60/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
+48 857484848


13. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego   

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 113/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ( ze zm.)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


14. Zespół do spraw  Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 82/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :   
Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego
Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 857439297


15. Zespół Doradczy do Spraw Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie  Podlaskim

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 62/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


16. Zespół Interwencyjno-Informacyjny do Spraw Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)    

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział  Rolnictwa i Środowiska
+48 857439455


17. Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 145/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 r.  w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Nieruchomości i Geodezji
+48 857439573

 

18. Zespół do oceny ofert województwa podlaskiego składanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie nr 122/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

19. Polsko-Białoruska Podkomisja ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-  Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej  

- Podstawa prawna działania:

 • statut Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej
 • regulamin Polskiej Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej 

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

20. Grupa Robocza ds. Współpracy Przygranicznej działająca w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej 

- Podstawa prawna działania:  

 • statut  Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej;
 • regulamin Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej

- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddział Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
+48 857439508

 

21. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów
i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 

- Podstawa prawna działania:    
Zarządzenie Nr 69/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

22. Zespół Doradczy do Spraw Środowiska Przewoźników

- Podstawa prawna działania:  
Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie Zespołu (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

23.Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania: 
Zarządzenie Nr 101/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji (…) 
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471


24. Zespół  Doradczy   do spraw weryfikacji strat  w infrastrukturze komunalnej  jednostek samorządu terytorialnego powstałych   w wyniku zdarzeń noszących znamiona   klęsk żywiołowych

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 52/2013  Wojewody Podlaskiego z dnia 3 kwietnia  2013 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego  (…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

25. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca testy kwalifikacyjne kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej (…)
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Infrastruktury
Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
+48 857439471

 

26. Wojewódzka Komisja Lekarska w Białymstoku  

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 stycznia  2016 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

27. Zespół do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dialogu Międzykulturowego

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i Etnicznych  (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
+48 857439338

 

28. Zespół do spraw opiniowania wniosków o ujęcie zadań inwestycyjnych w materiałach do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy do finansowania ze środków budżetu państwa w ramach limitu wydatków określonego przez  Ministra Finansów    

 - Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 48/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu (…) (ze zm.).
 - Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Planowania Budżetu
+48 85 7439340


29. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr  61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu(…) (ze zm.).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Organizacji i Kadr
Oddział Organizacyjny
 +48 857439389


30. Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

- Podstawa prawna działania:
Zarządzenie Nr 187/2012 Wojewody Podlaskiego z 12 grudnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu (…).
- Komórka organizacyjna obsługująca Zespół/kontakt :
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych
Oddział Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń
+48 857439402

 

1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się