Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-11 16:07:36  Aneta Sieczkoś

Utworzono artykuł 263669 o nazwie 'Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste263669
user_idpuste2502761
resource_idpuste757
namepusteProgram Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
category_idpuste44750
language_idpuste1
shortpusteProgram Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów.
fullpuste

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne. Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych. W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby. Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach: DZIEDZICTWO Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego DOSTĘPNOŚĆ Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych BEZPIECZEŃSTWO Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem GRANICE Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.

publishfrompuste2019-10-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprogram-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020
2019-10-11 16:08:44  Aneta Sieczkoś
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-14 10:49:37  Aneta Sieczkoś

Pole full zmieniło wartość z '<p> Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wsp&oacute;łfinansowanie r&oacute;żnorodnych projekt&oacute;w. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańc&oacute;w wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech kraj&oacute;w, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne. Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projekt&oacute;w była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środk&oacute;w unijnych sfinansowano 167 projekt&oacute;w rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milion&oacute;w EUR i z tych środk&oacute;w zostało zrealizowanych 117 projekt&oacute;w. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych. W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zr&oacute;wnoważony rozw&oacute;j wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać r&oacute;żnice w standardach życia i rozwiązywać wsp&oacute;lne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milion&oacute;w euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności region&oacute;w, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak r&oacute;wnież na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w kt&oacute;rej zidentyfikowane zostały wsp&oacute;lne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich region&oacute;w. Opiera się ona r&oacute;wnież na doświadczeniach z poprzednich okres&oacute;w programowania. Strategia Programu uwzględnia r&oacute;wnież opinie zainteresowanych stron dotyczące wsp&oacute;lnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w kt&oacute;rych państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wsp&oacute;lne problemy i wykorzystywać wsp&oacute;lne zasoby. Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, kt&oacute;re zostaną wsparte dzięki wsp&oacute;łfinansowaniu projekt&oacute;w, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach: DZIEDZICTWO Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego DOSTĘPNOŚĆ Priorytet 2.1 Poprawa i rozw&oacute;j usług transportowych i infrastruktury Priorytet 2.2 Rozw&oacute;j infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych BEZPIECZEŃSTWO Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych Priorytet 3.2 Podejmowanie wsp&oacute;lnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem GRANICE Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.</p> ' na '<p> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</strong> od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wsp&oacute;łfinansowanie r&oacute;żnorodnych projekt&oacute;w. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańc&oacute;w wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech kraj&oacute;w, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.</p> <p> <strong>Pierwsza edycja Programu</strong> była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projekt&oacute;w była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środk&oacute;w unijnych sfinansowano 167 projekt&oacute;w rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milion&oacute;w EUR i z tych środk&oacute;w zostało zrealizowanych 117 projekt&oacute;w. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.</p> <p> W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zr&oacute;wnoważony rozw&oacute;j wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać r&oacute;żnice w standardach życia i rozwiązywać wsp&oacute;lne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milion&oacute;w euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności region&oacute;w, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak r&oacute;wnież na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w kt&oacute;rej zidentyfikowane zostały wsp&oacute;lne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich region&oacute;w. Opiera się ona r&oacute;wnież na doświadczeniach z poprzednich okres&oacute;w programowania. Strategia Programu uwzględnia r&oacute;wnież opinie zainteresowanych stron dotyczące wsp&oacute;lnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w kt&oacute;rych państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wsp&oacute;lne problemy i wykorzystywać wsp&oacute;lne zasoby.</p> <p> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020</strong> jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.</p> <p> Opisuje obszary problemowe, kt&oacute;re zostaną wsparte dzięki wsp&oacute;łfinansowaniu projekt&oacute;w, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:</p> <p> <strong>DZIEDZICTWO</strong></p> <p> Priorytet <strong>1.1</strong> Promocja kultury lokalnej i historii</p> <p> Priorytet <strong>1.2</strong> Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego</p> <p> <strong>DOSTĘPNOŚĆ </strong></p> <p> Priorytet <strong>2.1</strong> Poprawa i rozw&oacute;j usług transportowych i infrastruktury</p> <p> Priorytet <strong>2.2</strong> Rozw&oacute;j infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych</p> <p> <strong>BEZPIECZEŃSTWO</strong></p> <p> Priorytet <strong>3.1</strong> Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych</p> <p> Priorytet <strong>3.2</strong> Podejmowanie wsp&oacute;lnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem</p> <p> <strong>GRANICE </strong></p> <p> Priorytet <strong>4.1</strong> Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic</p> <p> Priorytet <strong>4.2</strong> Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne. Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych. W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby. Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach: DZIEDZICTWO Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego DOSTĘPNOŚĆ Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych BEZPIECZEŃSTWO Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem GRANICE Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.

W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.

Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.

2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</strong> od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wsp&oacute;łfinansowanie r&oacute;żnorodnych projekt&oacute;w. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańc&oacute;w wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech kraj&oacute;w, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.</p> <p> <strong>Pierwsza edycja Programu</strong> była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projekt&oacute;w była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środk&oacute;w unijnych sfinansowano 167 projekt&oacute;w rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milion&oacute;w EUR i z tych środk&oacute;w zostało zrealizowanych 117 projekt&oacute;w. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.</p> <p> W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zr&oacute;wnoważony rozw&oacute;j wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać r&oacute;żnice w standardach życia i rozwiązywać wsp&oacute;lne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milion&oacute;w euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności region&oacute;w, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak r&oacute;wnież na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w kt&oacute;rej zidentyfikowane zostały wsp&oacute;lne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich region&oacute;w. Opiera się ona r&oacute;wnież na doświadczeniach z poprzednich okres&oacute;w programowania. Strategia Programu uwzględnia r&oacute;wnież opinie zainteresowanych stron dotyczące wsp&oacute;lnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w kt&oacute;rych państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wsp&oacute;lne problemy i wykorzystywać wsp&oacute;lne zasoby.</p> <p> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020</strong> jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.</p> <p> Opisuje obszary problemowe, kt&oacute;re zostaną wsparte dzięki wsp&oacute;łfinansowaniu projekt&oacute;w, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:</p> <p> <strong>DZIEDZICTWO</strong></p> <p> Priorytet <strong>1.1</strong> Promocja kultury lokalnej i historii</p> <p> Priorytet <strong>1.2</strong> Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego</p> <p> <strong>DOSTĘPNOŚĆ </strong></p> <p> Priorytet <strong>2.1</strong> Poprawa i rozw&oacute;j usług transportowych i infrastruktury</p> <p> Priorytet <strong>2.2</strong> Rozw&oacute;j infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych</p> <p> <strong>BEZPIECZEŃSTWO</strong></p> <p> Priorytet <strong>3.1</strong> Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych</p> <p> Priorytet <strong>3.2</strong> Podejmowanie wsp&oacute;lnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem</p> <p> <strong>GRANICE </strong></p> <p> Priorytet <strong>4.1</strong> Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic</p> <p> Priorytet <strong>4.2</strong> Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina</strong> od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez wsp&oacute;łfinansowanie r&oacute;żnorodnych projekt&oacute;w. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańc&oacute;w wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech kraj&oacute;w, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Pierwsza edycja Programu</strong> była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projekt&oacute;w była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środk&oacute;w unijnych sfinansowano 167 projekt&oacute;w rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milion&oacute;w EUR i z tych środk&oacute;w zostało zrealizowanych 117 projekt&oacute;w. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.</p> <p style="text-align: justify;"> W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zr&oacute;wnoważony rozw&oacute;j wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać r&oacute;żnice w standardach życia i rozwiązywać wsp&oacute;lne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milion&oacute;w euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności region&oacute;w, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak r&oacute;wnież na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w kt&oacute;rej zidentyfikowane zostały wsp&oacute;lne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich region&oacute;w. Opiera się ona r&oacute;wnież na doświadczeniach z poprzednich okres&oacute;w programowania. Strategia Programu uwzględnia r&oacute;wnież opinie zainteresowanych stron dotyczące wsp&oacute;lnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w kt&oacute;rych państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wsp&oacute;lne problemy i wykorzystywać wsp&oacute;lne zasoby.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Program Wsp&oacute;łpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020</strong> jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.</p> <p style="text-align: justify;"> Opisuje obszary problemowe, kt&oacute;re zostaną wsparte dzięki wsp&oacute;łfinansowaniu projekt&oacute;w, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>DZIEDZICTWO</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>1.1</strong> Promocja kultury lokalnej i historii</p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>1.2</strong> Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>DOSTĘPNOŚĆ </strong></p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>2.1</strong> Poprawa i rozw&oacute;j usług transportowych i infrastruktury</p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>2.2</strong> Rozw&oacute;j infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>BEZPIECZEŃSTWO</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>3.1</strong> Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych</p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>3.2</strong> Podejmowanie wsp&oacute;lnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>GRANICE </strong></p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>4.1</strong> Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic</p> <p style="text-align: justify;"> Priorytet <strong>4.2</strong> Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.

W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.

Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów rozwijających pogranicze. W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.

W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania. Pod względem budżetu, Program Polska-Białoruś-Ukraina jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej. Granty o łącznej wartości ponad 170 milionów euro dofinansują projekty skoncentrowane na ochronie i promocji przygranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwiększeniu infrastrukturalnej dostępności regionów, poprawie infrastruktury, procedur i obsługi przejść granicznych, jak również na rozwoju służby zdrowia i usług socjalnych. Strategia Programu została przyjęta w wyniku analizy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na zlecenie Instytucji Zarządzającej, w której zidentyfikowane zostały wspólne priorytety na poziomie krajowym i regionalnym państw uczestniczących i ich regionów. Opiera się ona również na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem.

Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych.

2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641849

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464912
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641849
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641850

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464913
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641850
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641851

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464914
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641851
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641852

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464915
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641852
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641853

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464916
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641853
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641854

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464917
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641854
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641856

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464918
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641856
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-14 10:50:09  Aneta Sieczkoś

Załączono plik 641857

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2464919
user_idpuste2502761
fobject_idpuste641857
resource_idpuste757
modelpusteArticle
foreign_idpuste263669
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się