Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-24 11:04:06  marcincarewicz marcincarewicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></span><br /> <br /> Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że:<br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.<br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl<br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok.<br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.<br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klient&oacute;w mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.<br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.<br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.<br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.<br /> W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o kt&oacute;rej mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO &ndash; Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.<br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp; W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa<br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.<br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą profilowane.<br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></span><br /> <br /> <strong>Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl</strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klient&oacute;w mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.<br /> W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o kt&oacute;rej mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO &ndash; Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp; W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą profilowane.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.
3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.
5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:


1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.


2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.


3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.


5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.


7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.


10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2018-05-24 12:14:33  marcincarewicz marcincarewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-24 12:20:37  marcincarewicz marcincarewicz

Pole category_id zmieniło wartość z '15849' na '15892'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1584915892
2018-05-24 12:22:49  marcincarewicz marcincarewicz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-06-08 11:07:12  marcincarewicz marcincarewicz

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></span><br /> <br /> <strong>Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl</strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klient&oacute;w mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.<br /> W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o kt&oacute;rej mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO &ndash; Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp; W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą profilowane.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></span><br /> <br /> <strong>Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl</strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klient&oacute;w mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.<br /> W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o kt&oacute;rej mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO &ndash; Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp; W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:


1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.


2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.


3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.


5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.


7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.


10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:


1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.


2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.


3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.


5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.


7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.


10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2019-08-21 10:11:15  Arkadiusz Wróblewski

Pole publishto wypełniono wartością '2019-08-20 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishtopuste2019-08-20 00:00:00
2019-08-21 10:13:18 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-08-21 10:13:18 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-08-20 00:00:00' na '2019-08-21 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-08-20 00:00:002019-08-21 00:00:00
10  2019-08-22 08:15:21  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1.125em;"><strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></span><br /> <br /> <strong>Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki informuje, że:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl</strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 3.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klient&oacute;w mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.<br /> W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o kt&oacute;rej mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO &ndash; Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 8.&nbsp;&nbsp; &nbsp; W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 10.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> <strong>Informujemy, że</strong></p> <ol> <li> Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</li> <li> Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl </strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok</strong></li> <li> Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celu realizacji czynności urzędowych:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.</li> <li> Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, kt&oacute;rymi mogą być:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepis&oacute;w prawa;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty, kt&oacute;re przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).</li> <li> Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.</li> <li> Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</li> <li> Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.</li> <li> W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></li> <li> Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</li> <li> Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r&oacute;wnież profilowaniu.<br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:


1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.


2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.


3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.


5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.


7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.


10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
  lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 3. Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu realizacji czynności urzędowych:
  •    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
  •    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  •    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - sprostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11  2019-08-22 08:15:58  Arkadiusz Wróblewski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-08-22 08:16:46  Arkadiusz Wróblewski

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-08-21 00:00:00' na wartość pustą

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-08-21 00:00:00puste
13  2019-08-22 08:23:12  Arkadiusz Wróblewski

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> <strong>Informujemy, że</strong></p> <ol> <li> Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</li> <li> Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl </strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok</strong></li> <li> Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celu realizacji czynności urzędowych:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.</li> <li> Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, kt&oacute;rymi mogą być:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepis&oacute;w prawa;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty, kt&oacute;re przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).</li> <li> Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.</li> <li> Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</li> <li> Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.</li> <li> W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></li> <li> Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</li> <li> Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r&oacute;wnież profilowaniu.<br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</li> </ol> ' na '<p style="text-align: center;"> <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA</strong></p> <p> <strong>Informujemy, że</strong></p> <ol> <li> Administratorem Danych Osobowych Klient&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.</li> <li> Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:<strong> iod@bialystok.uw.gov.pl </strong><br /> lub operatora pocztowego na adres:<br /> <strong>Inspektor Ochrony Danych Osobowych<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki<br /> ul. Mickiewicza 3<br /> 15-213 Białystok</strong></li> <li> Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klient&oacute;w w celu realizacji czynności urzędowych:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.</li> <li> Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, kt&oacute;rymi mogą być:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepis&oacute;w prawa;<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;podmioty, kt&oacute;re przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).</li> <li> Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.</li> <li> Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepis&oacute;w obowiązującego prawa.</li> <li> Klient ma prawo żądać od Administratora:<br /> - dostępu do swoich danych osobowych,<br /> - sprostowania swoich danych osobowych,<br /> - usunięcia swoich danych osobowych,<br /> - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,<br /> - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.</li> <li> W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:<br /> <strong>Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych<br /> ul. Stawki 2<br /> 00-193 Warszawa</strong></li> <li> Podanie przez Klienta danych osobowych jest:<br /> - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku i wynika z przepis&oacute;w prawa;<br /> - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojew&oacute;dzkim w Białymstoku.</li> <li> Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym r&oacute;wnież profilowaniu.<br /> Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punkt&oacute;w (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracownik&oacute;w Podlaskiego Urzędu Wojew&oacute;dzkiego&nbsp; w Białymstoku.<br /> Podlaski Urząd Wojew&oacute;dzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w spos&oacute;b inny niż od osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepis&oacute;w prawa.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
  lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 3. Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu realizacji czynności urzędowych:
  •    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
  •    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  •    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - sprostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
  lub operatora pocztowego na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 3. Wojewoda Podlaski może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu realizacji czynności urzędowych:
  •    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
  •    wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  •    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  •    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
 7. Klient ma prawo żądać od Administratora:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - sprostowania swoich danych osobowych,
  - usunięcia swoich danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
  - warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
  - dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2018-05-24 10:48:55  marcincarewicz marcincarewicz

Utworzono artykuł 135946 o nazwie 'Ochrona Danych Osobowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135946
user_idpuste2500450
resource_idpuste757
namepusteOchrona Danych Osobowych
category_idpuste15849
language_idpuste1
shortpusteOchrona Danych Osobowych
fullpuste

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl
lub operatora pocztowego na adres:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok.
3.     Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach realizacji ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.    Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postepowań organy publiczne - w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty - zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Wojewody Podlaskiego.
5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.    Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
7.    Klient ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.     W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO - Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
9.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest:
- warunkiem prowadzenia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i wynika z przepisów prawa;
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
10.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

publishfrompuste2018-05-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteochrona-danych-osobowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się