2016-10-18

Szacowanie szkód w rolnictwie

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

Wydział Rolnictwa i Środowiska


Komórka realizująca usługę:

Oddział Rolnictwa
   
                                                          
Numer telefonu:

+48 85 7439 377

 

Co chcę załatwić?

Oszacować szkody wyrządzone w rolnictwie przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.


Kogo dotyczy?

 • wójtów
 • burmistrzów
 • prezydentów miast.
   

Co przygotować?

Formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 

Szacowanie suszy od 2020 r.:

 

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po
zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2 

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?


Wypełnij formularz wniosku o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.


Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • data wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych - opisać miejsce i czas zdarzenia;
 • rodzaj żywiołu;
 • rozmiary szkód powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (ilość gospodarstw rolnych, powierzchnie i rodzaje upraw, ilość budynków, inne straty w infrastrukturze - wymienić jakie);
 • wskazanie co najmniej 3 kandydatów na członków Komisji, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz 1 przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa lub rybactwa, z tym że w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa - jest to jeden z podstawowych warunków powołania komisji;
 • ilość producentów zamierzających skorzystać z kredytowania preferencyjnego na wznowienie produkcji po klęsce.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosków nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć niezwłocznie po zgłoszeniu przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność rolniczą wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (tj. susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawina).


Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas:

 • faxem na nr tel. +48 85 7439 509
 • poprzez e-puap
 • pocztą na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • możesz też złożyć dokumenty w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).

Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. +48 85 7439 377 lub wyślij zapytanie mailem na adres: istaniszewska@bialystok.uw.gov.pl


Co zrobi urząd?

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek, czy zaproponowani kandydaci na członków komisji spełniają określone wymagania oraz czy załączyłeś stosowne dokumenty. Jeśli wniosek zostanie prawidłowo wypełniony - powołamy komisję.


Jaki jest czas realizacji?

W urzędzie sprawę załatwimy niezwłocznie pod warunkiem złożenia poprawnego wniosku. Jeżeli wnioski będą wymagały uzupełnienia, prześlemy informację do wnioskodawcy.


Jak się odwołać?

Nie została przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

Informacja RODO Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego <pobierz>


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 • Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę <pobierz ze strony MRiRW>


Załączniki do karty:

 • załącznik nr 1 - wniosek producenta rolnego o oszacowanie szkód, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego <pobierz>
 • załącznik nr 2 - wniosek o powołanie przez Wojewodę Podlaskiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę <pobierz>
 • załącznik nr 3 - potwierdzenie przez sołtysa kwalifikacji członków komisji <pobierz>
 • załącznik nr 4 - notatka z lustracji przez komisję gminną w gospodarstwie rolnym (dokument nie jest dokumentem obowiązkowym, aczkolwiek jest przydatny w pracy komisji) <pobierz>
 • załącznik nr 5 - protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
  - z danymi do stosowania  <pobierz ze strony MRiRW>
  - bez danych do stosowania  <pobierz ze strony MRiRW>
 • załącznik nr 6 - oświadczenie producenta rolnego dot. aplikacji publicznej <pobierz>


Kartę opracował:

Jakub J. Kozłowski


Kartę zatwierdził:

Mirosława Jaroszewicz - Łojewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Karta obowiązuje od:


15 czerwca 2020 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się