2016-11-21

Staże i praktyki w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Staże w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku organizuje staże dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa podlaskiego.

Osoby bezrobotne zainteresowane stażem mogą wystąpić z wnioskiem o Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zorganizowanie stażu.

Kwalifikacja stażysty następuje na podstawie bieżącego zapotrzebowania oraz decyzji właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Sprawy dotyczące staży odbywanych przez bezrobotnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku prowadzi i informacji udziela:

 • Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Organizacyjny
  ul. Mickiewicza 3,15-213 Białystok
  pokój: 47, tel. +48 857439309
  e-mail: korlowska@bialystok.uw.gov.pl

Karta usług - Staże w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.Praktyki studenckie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku organizuje praktyki studenckie dla studentek i studentów polskich szkół wyższych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich.

Wnioski uczących się w zagranicznych szkołach wyższych są rozpatrywane w trybie indywidualnym.

Studentów na praktyki kierują wyłącznie uczelnie, zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu wyboru oferty praktyki studenckiej w PUW w Białymstoku Uczelnia przekazuje skierowanie
na praktykę studencką – indywidualnie dla każdego studenta.

Kwalifikacja praktykanta następuje na podstawie bieżącego zapotrzebowania.

Sprawy dotyczące praktyk studenckich odbywanych przez bezrobotnych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku prowadzi i informacji udziela:

 • Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Organizacyjny
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  pokój: 47, tel. +48 857439309
  e-mail: korlowska@bialystok.uw.gov.pl

Karta usług – praktyki  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się