2016-11-04

Uznanie za obywatela polskiego

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców   


Komórka realizująca usługę:  

Oddział do Spraw Rejestracji Stanu Cywilnego, Obywatelstwa i Repatriacji   


Numer telefonu:

+48 857439249
+48 857439301
+48 857439222   


Co chcę załatwić?    

Zostać uznanym za obywatela polskiego.


Kogo dotyczy?    

Za obywatela polskiego uznaje się:

 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem cudzoziemca, o którym mowa powyżej w pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca - na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.


Co przygotować?    

Przygotuj:

 • formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego – zał. Nr 1 do karty,
 • dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, a dotyczące:
  Twoich danych,
  źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej,
  zajmowanego lokalu,
  działalności politycznej i społecznej,
  danych małżonka,
  danych małoletniego objętego wnioskiem,
  złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego,

dokumentami potwierdzającymi ww. dane i informacje, są w szczególności dokumenty stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (paszport, karta pobytu), odpisy polskich aktów urodzenia, odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, dokumenty stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka (paszport, a w przypadku obywatela polskiego dowód osobisty) oraz stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich.
Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego wydane z rejestru stanu cywilnego (w celu umiejscowienia odpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego, należy zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego na terytorium RP).

 • posiadane dokumenty potwierdzające informacje, czy ubiegałeś się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadałeś obywatelstwo polskie;
 • urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;
 • fotografie osób objętych wnioskiem.

Fotografia dołączana do wniosku, powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

Uznanie za obywatela polskiego jednego z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego – stosowne oświadczenie przyjmuje do protokołu:
-wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym,
-konsul – od osoby zamieszkałej za granicą.
Do nadania uznania za obywatela polskiego małoletniego, który ukończył 16 lat, jest wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone przez małoletniego.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Wypełnij formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego, który znajdziesz w załączniku do karty.


Jak wypełnić dokumenty?    

Przed udzieleniem odpowiedzi dokładnie zapoznaj się z treścią poszczególnych rubryk wniosku.
We wniosku należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Wniosek wypełnij czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednich kratkach.


Ile muszę zapłacić?    

Opłatę skarbową w wysokości 219 zł zapłać  na konto :
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

z dopiskiem "opłata skarbowa od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego"


Kiedy złożyć dokumenty?    

Dokumenty złóż w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.


Gdzie załatwię sprawę?    

Organem właściwym do wydania decyzji o uznaniu za obywatela polskiego jest wojewoda właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
Jeżeli mieszkasz na terenie województwa polskiego składasz wniosek :

 • osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 3 – pok. 113, poniedziałek 8.00 – 16.00,  wtorek-piątek 7.30 – 15.30,
 • Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – tel. +48 857439249, +48 857439301, +48 857439222 lub wyślij zapytanie mailem na adres: wso@bialystok.uw.gov.pl
   


Co zrobi urząd?     

Rozpatrzymy Twoją sprawę i wydamy decyzję o uznaniu za obywatela polskiego.


Jaki jest czas realizacji?    

Twój wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku. Postępowanie może się jednak wydłużyć, ponieważ wojewoda przed wydaniem decyzji zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji, dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy nabycie przez Ciebie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydanie decyzji może wówczas nastąpić dopiero po otrzymaniu odpowiedzi ze wszystkich ww. organów.


Jak się odwołać?    

Od wydanej decyzji możesz się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Informacje dodatkowe    

Cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdy:

 • nie spełnia wymogów ustawowych,
 • nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Podstawa prawna    

 • ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku.Załączniki do karty    

Załącznik nr 1
– formularz wniosku o uznanie za obywatela polskiego.


Kartę opracował    

Ewa Monika Bielewska


Kartę zatwierdził    

Wioletta Mrozkowiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

Załączniki

  zalacznik_nr_1_Wniosek .pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula_informacyjna 26,69 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się