2016-11-08

Państwowa Straż Łowiecka

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej Roszkowski Adam


ul. Mickiewicza 9,15-213 Białystok
pok. 5
tel. +48 857439414
Fax +48 857439509
e-mail:


Państwowa Straż Łowiecka działa w ramach Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Sekretariat Wydziału Rolnictwa i Środowiska
pok. 211
ul. Mickiewicza 9, 15-213 Białystok
tel.+48 857439377
faks +48 857439509
e-mail: sekretariatWR@bialystok.uw.gov.pl

Do zadań państwowej Straży Łowieckiej należy:

 • kontrola realizacji przepisów ustawy prawo łowieckie, w szczególności w zakresie:
  - ochrony zwierzyny,
  - zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
  - zwalczania przestępstw i wykroczeń,
  - kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną   żywą   oraz   obrotu   tuszami  zwierzyny i ich  częściami,   dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu,
  - kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzania źródeł ich pochodzenia,
  - kontroli    podmiotów  prowadzących    obrót   zwierzyną  żywą    oraz    podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzania źródeł ich pochodzenia,
  -kontroli    podmiotów   prowadzących    sprzedaż    usług   obejmujących    polowania wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współdziałanie z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 • zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenie obwodów łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz pobieranie ekwiwalentu za pozyskaną zwierzynę,
 • przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum  zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych,
 • współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Policją.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się