2016-07-20

Struktura organizacyjna i zadania Wydziału Polityki Społecznej

Wykaz komórek organizacyjnych

 • Oddział do Spraw Rodziny, w tym zamiejscowe stanowiska pracy w Suwałkach: do spraw kontroli oraz do spraw obsługi programów wsparcia osób niepełnosprawnych
 • Oddział Rynku Pracy
 • Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
 • Oddział Planowania i Analiz
 • Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
 • Oddział Zdrowia Publicznego
 • Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych
 • Oddział Kontroli Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
 • Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia SpołecznegoDo zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw:

1. W zakresie pomocy społecznej:

 • ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, miejsc udzielania tymczasowego schronienia,
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami,
 • kontrola jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • kontrola jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne;
 • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
 • analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • współdziałanie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Wojewodę kandydatów do Rady Pomocy Społecznej,
 • opiniowanie pod względem formalnym wniosków o przyznanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej oraz przekazywanie ich do Rady Pomocy Społecznej,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wykazu ośrodków, w których wnioskodawcy mogą odbywać staż adaptacyjny w ramach postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • realizacja zadań określonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem,
 • finansowe wspieranie programów w określonym przez Wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione,
 • prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej,
 • monitorowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej świadczeń z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań i koordynacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich;


2. W zakresie spraw rodziny:

 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania,
 • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa,
 • kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej,
 • koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
 • koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielonego ofiarom handlu ludźmi,
 • prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • sprawowanie kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • sprawowanie kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • sprawowanie kontroli nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami,
 • zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przez samorząd gminny, powiatowy i województwa
 • realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • monitorowanie realizacji przez organy właściwe świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego,
 • monitorowanie realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Karty Dużej Rodziny,
 • monitorowanie realizacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta świadczenia dobry start,
 • realizowanie zadań koordynatora do spraw dostępności;


3. W zakresie rynku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty, w szczególności w zakresie:
  - sposobu prowadzenia przez urzedy pracy usług rynku pracy,
  - realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z ustawy oraz umowy akredytacyjnej,
  - spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,
  - przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
  - prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy oraz działań aktywizacyjnych,
  - kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego lub inne podmioty,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,
 • przygotowywanie propozycji, opinii i uwag do projektów nowych programów inicjowanych w ramach sektorowych programów operacyjnych,
 • przekazywanie informacji do ministra właściwego do spraw pracy o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji o realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli nad realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wraz z ich wynikami i ich oceną,
 • wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub utracie statusu centrum integracji społecznej,
 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej,
 • przedstawianie corocznie sprawozdania zbiorczego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, zawierającego rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący,
 • wyrażanie zgody organizacji pozarządowej na wykonywanie przez pracownika socjalnego zadań dotyczących:
  - opiniowania wniosków uczestnictwa w centrum integracji społecznej,
  - opracowywania indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego,
  - wnioskowania o przedłużenie okresu uczestnictwa w centrum,
 • realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • prowadzenie elektronicznego rejestru tłumaczy języka migowego,
 • prowadzenie rejestru klubów integracji społecznej;


4. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ponownym pochowaniu zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych,
 • prowadzenie spraw związanych z powierzeniem jednostkom samorządu terytorialnego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmuje tego obowiązku bezpłatnie,
 • zatwierdzanie planów cmentarzy wojennych oraz prowadzenie spraw dotyczących ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, w szczególności związanych z ewidencją, remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz uregulowaniem gruntów zajętych pod te cmentarze,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez fundacje, stowarzyszenia i instytucje społeczne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w przypadku powierzenia im tego obowiązku przez mninstra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;


5. W zakresie planowania i analiz:

 • opracowywanie projektu dochodów i wydatków budżetu Wojewody w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie zadań Wydziału,
 • ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, poprzez analizę realizacji wydatków budżetowych i okresową ocenę stopnia wykorzystania przekazywanych dotacji,
 • dokonywanie podziału dotacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i nadzór nad ich wykorzystaniem, w szczególności:
  - opracowywanie kryteriów podziału dotacji na poszczególne zadania,
  - dokonywanie weryfikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zmian w budżecie tych jednostek,
  - sporządzanie wniosków w zakresie zmian w planach wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach,
  - przygotowywanie wniosków w sprawie uruchomienia środków na realizację nadzorowanych zadań finansowanych z budżetu Wojewody,
 • współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu w zakresie:
  - opracowywania planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych,
  - opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody,
  - opracowywania okresowych ocen z wykorzystania dotacji oraz realizacji zadań finansowanych z budżetu Wojewody,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków gmin i powiatów dotyczących zmian w ich budżetach,
 • analiza realizacji wydatków i dochodów budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z zakresu realizacji zadań wydziału, w tym przekazywanie wymaganych przepisami sprawozdań ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • wnioskowanie do właściwych ministrów o przydział dodatkowych środków z rezerw celowych,
 • realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;


6. W zakresie ochrony zdrowia:

 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, zmianie wpisu do rejestru oraz decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy zmiany wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru,
 • prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgody lub odmowy wydania zgody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez podmioty lecznicze wykonujace działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
 • nakładanie, w drodze decyzji administracyjnej, na kierownika podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności leczniczej bez zachowania trybu określonego przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw związanych ze wskazywaniem przedstawicieli Wojewody do rad społecznych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 • nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż ustawowych wymagań i warunków,
 • kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń przez podmioty uprawnione do badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem konsultantów wojewódzkich oraz zawieranie z nimi umów o realizację zadań konsultanta,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznej informacji o zadaniach zrealizowanych przez wojewodę oraz informacji zbiorczej, przygotowanej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o zrealizowanych lub podjetych do realizacji zadaniach z zakresu zdrowia publicznego,
 • gromadzenie i analizowanie zbiorczych informacji przekazywanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem naczelnego lekarza uzdrowiska,
 • gromadzenie danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia, ich analiza i przekazywanie właściwym instytucjom,
 • realizacja zadań wynikających z programów rządowych z zakresu ochrony zdrowia,
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi i organizacjami samorządowymi w zakresie ochrony zdrowia,
 • sporządzanie informacji i analiz w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych w województwie,
 • sporządzanie informacji niezbędnych do aktualizacji „Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”,
 • sporządzanie informacji i analiz w zakresie stanu zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa na podstawie wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, w zakresie spraw dotyczących byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia, w tym sporządzanie projektów ugód,
 • określanie zarządzeniem Wojewody wysokości opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości, przyjętej w jednostce Policji,
 • przygotowywanie i przedkładanie do podpisu Wojewodzie dokumentów związanych z uprawnieniami Wojewody jako podmiotu tworzącego w stosunku do wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie tworzenia, przekształcenia lub likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostek budżetowych, dla których Wojewoda jest podmiotem tworzącym,
 • nakładanie na podmiot leczniczy kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
 • wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • przekazywanie środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej,
 • współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie organizacji Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie wpisu do rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zakazu wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz osób wykonujących zawód w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji oraz kierowanie osób zakwalifikowanych do odbywania określonej specjalizacji,
 • dokonywanie formalnej oceny dokumentów lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów oraz osób wykonujących zawód w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ubiegających się o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego i przekazywanie ich do właściwego konsultanta krajowego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie skreślenia lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty oraz osób wykonujących zawód w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne,
 • zamieszczanie danych dotyczących lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz osób wykonujących zawód w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SKM),
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem czasu trwania szkolenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów, w tym przygotowywanie projektów zgody Wojewody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń składanych przez konsultantów wojewódzkich, na podstawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia,
 • prowadzenie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych,
 • prowadzenie spraw mających na celu ustalenie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej dla obszaru województwa podlaskiego, na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych,
 • nakładanie na podmiot wykonujący działalność leczniczą kary pieniężnej w przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • wydawanie opinii o celowości inwestycji w zakresie ochrony zdrowia na obszarze województwa,
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wydawanie opinii Wojewody dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia
 • prowadzenie spraw związanych z wezwaniem podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych do wskazania w wyznaczonym terminie nazwy (firmy) i adresu podmiotu, z którym zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z określeniem sposobu postępowania z dokumentacją medyczną na koszt podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem lub niszczeniem dokumentacji medycznej po zakończeniu postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta informacji dotyczących prac wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do wykonywania zawodu na terytorium RP,
 • wydawanie decyzji w przedmiocie nałożenia kary w przypadkach niewywiązania się lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury z zobowiązania do wykonywania zawodu na terytorium RP,
 • sprawowanie nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa, przy pomocy naczelnego lekarza województwa,
 • monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami w zakresie przetwarzania i gromadzenia informacji o realizacji opieki nad uczniami pozyskanych w ramach statystyki publicznej;


7. W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • prowadzenie spraw związanych z zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej, w tym wydawanie decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania, zmiany lub utraty statusu, przeprowadzanie kontroli,
 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o wydanych decyzjach oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 • prowadzenie spraw związanych z ośrodkami i turnusami rehabilitacyjnymi, w tym prowadzenie rejestrów i kontroli,
 • przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych bieżących informacji o dokonanym wpisie wykreśleniu ośrodka lub organizatora turnusu z rejestru,
 • zgłaszanie przedstawicieli Wojewody do składu wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;


8. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

 • prowadzenie spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • ustalanie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
 • współpraca z instytucjami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie wymiany informacji i kooperacji działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


9. Kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw bądź zawartych porozumień, w zakresie określonym działami administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, oświata i wychowanie, praca, rodzina, zabezpieczenie społeczne, zdrowie - z zastrzeżeniem § 11 pkt 4 statutu;10. Kontrola wykonywania przez Marszałka Województwa Podlaskiego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o kierujących pojazdami w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich,
 • sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami,
 • prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • prowadzenia ewidencji jednostek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy,
 • prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
 • sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;Wydział zapewnia obsługę:

 • Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych;
 • Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej;
 • Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który realizuje zadania określone w odrębnych przepisach, w szczególności:
  a) orzekanie w II instancji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  b) nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności poprzez:
  - kontrolę orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  - kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania,
  - udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania,
  - szkolenie członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  c) przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów oraz z realizacji zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  d) przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  e) prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
  f) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie przez starostę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustalanie obszaru jego działania, w przypadku objęcia zasięgiem więcej niż jednego powiatu.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się