2016-11-21

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018

17 sierpnia 2016 roku został przyjęty przez Radę Ministrów "Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018".

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 - 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów, określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Zadaniami priorytetowymi na najbliższe lata są:

  • usprawnienie i opisanie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego,
  • ustawiczne zwiększanie świadomości społecznej nt. aktualnych zagrożeń przestępstwem handlu ludźmi - bieżące gromadzenie i analizowanie danych nt. handlu ludźmi.


Dokument został podzielony na pięć części, w ramach każdej z nich określono działania do realizacji, podmioty odpowiedzialne za realizację, terminy, mierniki:

  1. Działania prewencyjne
  2. Wsparcie i ochrona ofiar
  3. Ściganie przestępstwa handlu ludźmi
  4. Działania szkoleniowe
  5. Badania dot. problematyki handlu ludźmi/ewaluacja działań.


Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się