2016-12-14

Wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

Stan prawny:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, zamierzające wykonywać działalność leczniczą, zamierzające utworzyć podmiot leczniczy, występują z wnioskiem do wojewody o wydanie opinii o celowości inwestycji:

 • polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 • innej niż ww. inwestycji, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.
Wniosek o wydanie opinii dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Opinii nie wydaje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci,
 • centrum urazowego,
 • centrum urazowego dla dzieci,
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wniosek o wydanie opinii składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu IOWISZ, na formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł. Wpłaty należy dokonać na konto:

Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)
tytułem:
"opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji nr …*"

* nr wniosku z pozycji V.3 formularza IOWISZ


Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie, wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku,
 2. priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych lub ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych,
 5. opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii wydanej w pierwszej instancji.
W oparciu o przesłany protest, w terminie 14 dni od jego otrzymania, wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną - w takim przypadku protest nie jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się