2016-12-14

Wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

Stan prawny:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wojewoda, zgodnie z art. 95 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydaje opinię o celowości inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny, polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Opinii nie wydaje się w przypadku inwestycji:

 • która ma być sfinansowana lub współfinansowana z dotacji w wysokości nie wyższej niż 1 mln zł uzyskanej przez podmiot leczniczy od podmiotu tworzącego, którym jest Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 • bez względu na jej wartość, która ma być realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci,
 • centrum urazowego,
 • centrum urazowego dla dzieci,
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Opinię o celowości inwestycji wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zamierzającego wykonywać działalność leczniczą bądź zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

Wzory wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w obszarze ochrony zdrowia określają:

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wnioskowanie o wydanie opinii o celowości inwestycji odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

System IOWISZ pozwala dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji oraz wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. System IOWISZ wykorzystywany jest również przez Wojewodę Podlaskiego do oceny wniosków i wydawania - po zasięgnięciu opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - opinii o celowości inwestycji.

Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie:

 1. w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł - w wysokości 2000 zł,
 2. w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:
  a. jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny - w wysokości 4000 zł,
  b. jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny - w wysokości określonej w lit. a, powiększonej o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

Wpłaty należy dokonać na konto:


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000
tytułem:
"opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji (nr wniosku*)"* nr wniosku z pozycji V.3 formularza IOWISZ

Wniosek o wydanie opinii, po wygenerowaniu z systemu IOWISZ, należy złożyć w postaci papierowej na adres:


Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok


lub w wersji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /4868hwsklk/skrytka.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku,
 2. oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Wnioski o wydanie opinii są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie, wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku,
 2. Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,
 3. danych z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podlaskiego lub Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla Polski
 5. opinii Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 6. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W przypadku gdy opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii wydanej w pierwszej instancji.

W oparciu o przesłany protest, w terminie 14 dni od jego otrzymania, Wojewoda Podlaski może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną - w takim przypadku protest nie jest przekazywany Ministrowi Zdrowia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się