2017-12-21

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku jest realizacja ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego.
 3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku prowadzony jest:

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • Adresy o osobach ukaranych mandatem karnym kredytowanym <pobierz>
 • Akta spraw z zakresu Funduszu Skarbu Państwa <pobierz>
 • Akta zakończonych postępowań prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z wyłączeniem dokumentacji medycznej <pobierz>
 • Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych po zaprzestaniu wykonywania działalności w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za jej przechowywanie <pobierz>
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim <pobierz>
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste <pobierz>
 • Ewidencja wydanych i utraconych paszportów w formie elektronicznej obejmująca teren województwa podlaskiego <pobierz>
 • Kontrola legalności zatrudnienia <pobierz>
 • Korespondencja z zakresu ochrony przyrody <pobierz>
 • Korespondencja z zakresu spraw dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa <pobierz>
 • Licencje zawodowe pośrednika pracy i doradcy zawodowego <pobierz>
 • Medale za długoletnie pożycie małżeńskie <pobierz>
 • Obywatelstwo polskie <pobierz>
 • Postępowania z zakresu opłat legalizacyjnych i kar <pobierz>
 • Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków <pobierz>
 • Rejestr operacji z terminali płatniczych <pobierz>
 • Rejestr poborowych i żołnierzy <pobierz>
 • Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestr zgłoszeń <pobierz>
 • Rejestracja stanu cywilnego <pobierz>
 • Świadczenia rodzinne – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Świadczenia wychowawcze – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Świadectwa rekompensacyjne <pobierz>
 • Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych <pobierz>
 • Wojewódzki rejestr zawierający dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej <pobierz>
 • Za życiem – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Zasiłek dla opiekuna- koordynacja zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Zbiór danych osobowych cudzoziemców obejmujący województwo podlaskie <pobierz>
 • Zezwolenia na gospodarcze wykorzystanie odpadów zawierających pierwiastki promieniotwórcze <pobierz>
 • Zezwolenia na pracę cudzoziemcom <pobierz>
 • Zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz akta z kontroli przeprowadzanych w kontrolowanych jednostkach <pobierz>
 • Repatriacja <pobierz>
 • Zbiór umów z podmiotami zewnętrznymi <pobierz>
   

Za prowadzenie rejestru w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany i zgłoszony do Rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Anna Lewczuk
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel.: +48 857439415
e-mail: abi@bialystok.uw.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się