2017-12-21

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku jest Wojewoda Podlaski, z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku jest realizacja ustawowych zadań Wojewody Podlaskiego.
 3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku prowadzony jest:

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 • Adresy o osobach ukaranych mandatem karnym kredytowanym <pobierz>
 • Akta spraw z zakresu Funduszu Skarbu Państwa <pobierz>
 • Akta zakończonych postępowań prowadzonych przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku z wyłączeniem dokumentacji medycznej <pobierz>
 • Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych po zaprzestaniu wykonywania działalności w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za jej przechowywanie <pobierz>
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim <pobierz>
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste <pobierz>
 • Ewidencja wydanych i utraconych paszportów w formie elektronicznej obejmująca teren województwa podlaskiego <pobierz>
 • Kontrola legalności zatrudnienia <pobierz>
 • Korespondencja z zakresu ochrony przyrody <pobierz>
 • Korespondencja z zakresu spraw dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa <pobierz>
 • Licencje zawodowe pośrednika pracy i doradcy zawodowego <pobierz>
 • Medale za długoletnie pożycie małżeńskie <pobierz>
 • Obywatelstwo polskie <pobierz>
 • Postępowania z zakresu opłat legalizacyjnych i kar <pobierz>
 • Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód i opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków <pobierz>
 • Rejestr operacji z terminali płatniczych <pobierz>
 • Rejestr poborowych i żołnierzy <pobierz>
 • Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestr zgłoszeń <pobierz>
 • Rejestracja stanu cywilnego <pobierz>
 • Świadczenia rodzinne – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Świadczenia wychowawcze – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Świadectwa rekompensacyjne <pobierz>
 • Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych <pobierz>
 • Wojewódzki rejestr zawierający dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej <pobierz>
 • Za życiem – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Zasiłek dla opiekuna- koordynacja zabezpieczenia społecznego <pobierz>
 • Zbiór danych osobowych cudzoziemców obejmujący województwo podlaskie <pobierz>
 • Zezwolenia na gospodarcze wykorzystanie odpadów zawierających pierwiastki promieniotwórcze <pobierz>
 • Zezwolenia na pracę cudzoziemcom <pobierz>
 • Zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz akta z kontroli przeprowadzanych w kontrolowanych jednostkach <pobierz>
   

Za prowadzenie rejestru w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany i zgłoszony do Rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Anna Lewczuk
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
tel.: +48 857439415
e-mail: abi@bialystok.uw.gov.pl