2016-10-24

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

 • Miejsce prowadzenia rejestru

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Wydział Infrastruktury
  Oddział do Spraw Dróg i Komunikacji
  pokój nr 340
  tel. +48 857439433
  fax. 85 7439 379
   
 • Podstawa prawna:

  art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
   
 • Zakres danych:

  Rejestr zawiera następujące dane:
  1. Firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
  2. Numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki posiada;
  3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
  4. Numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki posiada;
  5. Adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
  6. Zakres prowadzonego szkolenia;
  7. Imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami identyfikacyjnymi;
  8. Numer w rejestrze.

   
 • Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

  Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.Aktualnie rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy na terenie województwa podlaskiego nie zawiera wpisów.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się