2017-06-21

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim

Podstawa prawna:

  • Art. 22 pkt 4 w związku z art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Działanie 2.1.2 Ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (M.P. z 2014 r., poz. 445).

 

Rejestr zawiera następujące informacje:

  • liczba porządkowa
  • nazwa jednostki
  • podmiot prowadzący
  • rodzaj jednostki (publiczna/ niepubliczna)
  • zasięg działania (gminna, powiatowa, wojewódzka)
  • jednostka odrębna (TAK - jednostka specjalistycznego poradnictwa/ NIE - jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo)
  • dane teleadresowe jednostki (miejscowość, kod, ulica, numer, telefon, fax, e-mail, www)
  • charakterystyka pracy (rodzaj i formy świadczonego poradnictwa, godziny przyjęć interesantów, dyżury specjalistów, adresaci pomocy kobiety, mężczyźni, dzieci, całodobowa TAK/ NIE).

 

Miejsce prowadzenia rejestru:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Polityki Społecznej
Oddział do Spraw Rodziny
ul. Mickiewicza 9
15-213 Białystok
tel. +48 857439526
 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

Rejestr jest jawny.
 

Rejestr podlega corocznie, do dnia 30 czerwca, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Rejestr publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej PUW w zakładce poświęconej tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na 30.04.2017 r. - plik do pobrania w załączniku

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się