2020-07-01

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020

Wojewoda Podlaski przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinasowanego ze środków europejskich.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Podlaski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań objętych Projektem na terenie województwa podlaskiego.

Środki przeznaczone na realizację Projektu dla województwa podlaskiego wynoszą 3 549 300 zł i pochodzą z:

  • rezerwy celowej budżetu państwa (15,72%) oraz
  • rezerwy celowej budżetu środków europejskich (84,28%).

Czas realizacji projektu to: maj – listopad 2020.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami i sprzętu audiowizualnego)
  • zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych)
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Odbiorcami wsparcia będą dzieci (oraz opiekunowie i kadra – wyłącznie w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej) umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej, organizowanych przez jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu województwa (placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, rodzinach zastępczych i rodzinnych domów dziecka).

W województwie podlaskim pieczą zastępczą obejmowano 1754 dzieci, z czego w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze) przebywało 354 dzieci, w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze) przebywało łącznie 1400 dzieci (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.).

W ramach Projektu wsparciem planuje się objąć ok. 3000 osób (dzieci, opiekunów, kadry).

Dokonane w ramach Projektu zakupy sprzętu komputerowego i audiowizualnego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny, zostaną przez jednostki samorządu terytorialnego rozdysponowane i przekazane poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się