2016-07-08

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020

Logo Razem bezpieczniej

 

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” jest kontynuacją działań „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (edycja II) oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015 (edycja I) w zakresie budowy zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, a także wspierania i rozwoju działań tej wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz biezpieczeństwa społeczności lokalnych, który będzie realizowany przez cztery cele szczegółowe:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i mlodzieży,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Edycja 2020

 

Edycja 2020 skupia się wyłącznie na realizacji projektów w celu szczegółowym nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Na ten cel została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych. Zostanie ona w całości rozdysponowana na realizację projektów w poszczególnych województwach w celu szczegółowym nr 2 „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
Spośród przesłanych propozycji, powołany przez Wojewodę Podlaskiego Wojewódzki Zespół ds. realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”, wyłoni do 13 marca 2020 roku maksymalnie 20 najwyżej ocenionych projektów.

Termin składania propozycji projektów upływa 20 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu projektu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich).

Wymagany finansowy wkład własny wynosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzory dokumentacji służącej do sporządzenia oceny formalnej i merytorycznej projektów, znajdują się poniżej.
Propozycje projektów należy składać z dopiskiem na kopercie:
Program „RAZEM BEZPIECZNIEJ” – edycja 2020 do:
Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich – pok. 219 (sekretariat),
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w godzinach 7.30 – 15.30,
lub korespondencyjnie na adres:
Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich,
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
 ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

 

Strona główna Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.

 

Edycja 2019

Realizacja Programu w 2019 r na terenie województwa podlaskiego.
 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
pok. 216B
tel. +48 857439404, 48 857439492
faks +48 857439320

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się