2017-04-21

Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017- rozstrzygnięty

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

 

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do  120 mln złotych.

 

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zestawień zapotrzebowań złożonych przez gminy i powiaty wynika, że na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny gminy złożyły wnioski ogółem na kwotę 62 751 506,97 zł a powiaty na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wnioski na kwotę 29 508 354,87 zł.

 

Łączna kwota  złożonych zapotrzebowań  wyniosła 92 259 861 ,84 zł.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zapotrzebowanych kwot:

  • 62 751 506,97 zł, co umożliwi zatrudnienie  3 695 asystentów rodziny
  • 29 508 354,87 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 548 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 

Zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 62 751 506,97 zł  sfinansowane zostanie w całości ze środków Funduszu Pracy, a zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29 508 354,87 zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 53.

 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji.

 

Szczegółowe informacje w strawie rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 dostępne są na stronie:

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2017/rozstrzygniecie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017/

 

 

 

Postępowanie prowadzi i informacji udziela:

Wydział Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok,
tel.  +48 857439417
       +48 857439451
       +48 857439394  
faks +48 857439451

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się