2016-11-23

Nabory na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

KARTA USŁUG
 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr


Komórka realizująca usługę:

Oddział Kadr i Szkolenia              


Numer telefonu:

+48 857439378


Co chcę załatwić?

Chcę zostać pracownikiem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.


Kogo dotyczy?

Osób pragnących podjąć zatrudnienie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, na stanowisku  w korpusie służby cywilnej.


Co przygotować?

Komplet dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 • list motywacyjny,
 • życiorys lub CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • komplet oświadczeń (załącznik nr 2),
 • oraz inne dokumenty lub oświadczenia każdorazowo określone w ogłoszeniu o naborze;


Jak wypełnić dokumenty?

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone datą i odręcznym podpisem kandydata.


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie dokumentów nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Termin składania dokumentów każdorazowo jest określony w danym ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.  O wpływie oferty w terminie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą - data stempla pocztowego.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumety można wysłać do nas pocztą na adres :
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia pok. 37
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • lub złożyć osobiście w Oddziale Kadr i Szkolenia w Biurze Organizacji i Kadr – pokój 37 lub 41.
 • dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu – tel. +48 857439378 lub +48 857439385.Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy Twoją ofertę zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska pracy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku (załącznik nr 1). Informacja dotycząca kolejnych etapów naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu.


Jaki jest czas realizacji?

Czas realizacji zależny jest od ilości ofert które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie oraz prac komisji przeprowadzającej nabór.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.


Informacje dodatkowe:

W sytuacji powstania wolnego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację przez umieszczenia ogłoszenia o naborze:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zakładka: Ogłoszenia (zamówienia, nabory)/ Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy/ Informacje o wolnych stanowiskach pracy (ogłoszenia),
 • na stronie internetowej Urzędu: www.bialystok.uw.gov.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Informacje o wolnych stanowiskach pracy (ogłoszenia),
 • w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, tj. tablica informacyjna w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – przy Oddziale Kadr i Szkolenia, pokój nr 41 (parter).Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.


Złączniki do karty:

 • Załącznik nr 1 - Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.<pobierz>
 • Załącznik nr 2 - Wzory oświadczeń wymaganych w poszczególnych ogłoszeniach na wolne stanowisko pracy.<pobierz>Kartę opracował:

Paula Turowska


Kartę zatwierdził:

Beata Edyta Jurkowska - Dyrektor Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się