2016-11-23

Nabory na wolne stanowiska operatora numerów alarmowych w CPR w PUW w Białymstoku

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr   


Komórka realizująca usługę:

Oddział Kadr i Szkolenia


Numer telefonu:

+48 857439341  


Co chcę załatwić?    

Chcę podjąć pracę na stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.


Kogo dotyczy?    

Osób pragnących podjąć zatrudnienie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku na stanowisku operatora numerów alarmowych w CPR.


Co przygotować?    

Komplet dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?  

 • list motywacyjny,
 • życiorys lub CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie,
 • deklaracja o przystąpieniu do sprawdzianu znajomości wybranego języka obcego w przypadku zakwalifikowania się do sprawdzianu umiejętności językowych (załącznik nr 3)
 • oraz inne dokumenty lub oświadczenia każdorazowo określone w ogłoszeniu o naborze;

   

Jak wypełnić dokumenty?    

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone datą i odręcznym podpisem kandydata.


Ile muszę zapłacić?    

Za złożenie dokumentów nic nie zapłacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?    

Termin składania dokumentów każdorazowo jest określony w danym ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.  O wpływie oferty w terminie decyduje data osobistego dostarczenia oferty do urzędu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą - data stempla pocztowego.


Gdzie załatwię sprawę?    

 • Dokumety można wysłać do nas pocztą na adres :
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia pok. 37
  ul. Mickiewicza  3
  15-213 Białystok
 • Dokumenty możesz również złożyć osobiście w Oddziale Kadr i Szkolenia w Biurze Organizacji i Kadr – pokój 37 lub 41. Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu – tel. +48 857439378 lub  +48 857439341.
   

Co zrobi urząd?     

Rozpatrzymy Twoją ofertę zgodnie z Procedurą rekrutacji na operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.  Informacja dotycząca kolejnych etapów naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu.


Jaki jest czas realizacji?    

Czas realizacji zależny jest od ilości ofert które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie oraz prac komisji przeprowadzającej nabór.


Jak się odwołać?    

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza .


Informacje dodatkowe    

W sytuacji powstania wolnego stanowiska pracy w podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację przez umieszczenia ogłoszenia o naborze:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zakładka: Praca w PUW/Informacje o wolnych stanowiskach pracy - aktualne ogłoszenia,
 - na stronie internetowej Urzędu: www.bialystok.uw.gov.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Praca
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Informacje o wolnych stanowiskach pracy (ogłoszenia),
- w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, tj. tablica informacyjna
w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – przy Oddziale Kadr i Szkolenia, pokój
nr 41 (parter).


Podstawa prawna    

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.


Złączniki do karty

 • Załącznik nr 1 - Procedura rekrutacji na operatora numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku <pobierz>
 • Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji <pobierz>
 • Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji kandydata o przystąpieniu do sprawdzianu znajomości wybranego języka obcego <pobierz>
   

Kartę opracował   

Paula Turowska


Kartę zatwierdził    

Beata Edyta Jurkowska Dyrektor Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się