2017-07-04

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o udziale społeczeństwa


Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz  z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek I od km 0+060,50 do km 8+462 (Zabłudów - granica powiatu białostockiego)” oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości...

Pełna treść obwieszczenia znajduje się w pliku załącznika do informacji.

Załączniki

  Obwieszczenie 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz