2019-04-12

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007). Ww. program zastąpił Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku. W programie przeznaczono środki na dowóz posiłków.

W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach – realizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zakłada się, że w zakresie modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w zakresie modułu 3 na podstawie art. 90 u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669).

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów, 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach.

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (z możliwością pobrania) znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Realizatorem modułu 3 w województwie podlaskim jest Podlaski Kurator Oświaty:


Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok


Informacje dotyczące modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku: https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/rzadowy-program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023.html

W załączniku do informacji dostępna jest informacja dotycząca prognozowanego podziału dotacji obejmującego środki wynikające z ustawy budżetowej oraz środki z rezerwy celowej (I transza) w 2021 r.

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się