2020-05-22

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 21 maja 2020 r., PS-III.960.46.2020.JS

DECYZJANa podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz art. art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) w celu przeciwdziałania chorobie zakaźnej COVID-19
 

1. Zmieniam polecenie Wojewody Podlaskiego z dnia 13 marca 2020 r. znak: NK-I.0522.32.2020.JP Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. J. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża przekształcenia w jednoimienny szpital zakaźny z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania, w ten sposób, że:
 

polecam


Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. J.Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania, realizację świadczeń medycznych w zakresach:

 

1) zakontraktowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku Szpitalowi dla pacjentów innych niż z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-COV-2;

 

2) wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wskazanych we wniosku Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku i wniosku Dyrektora Szpitala, określonych w załączniku do decyzji: „Zakres świadczeń medycznych dla pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARSCOV- 2”, dla pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem wirusem SARS-COV-2.
 

2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Załączniki

  Decyzja Wojewody Podlaskiego 113,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do Decy...y Podlaskiego 61,28 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się