2021-11-15

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2021 r., PS-III.960.98.2021.JS

Na podstawie art. 11h ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777):


1. Zmieniam decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 9 października 2020 r. znak: PS-III.960.460.2020.JS, zmienioną decyzjami: z dnia 2 listopada 2020 r., znak: PS-III.960.460.2020.JS, z dnia 29 listopada 2020 r., znak: PS-III.960.460.2020.JS, z dnia 30 grudnia 2020 r., znak: PS-III.960.460.2020.JS, z dnia 15 marca 2021r.,znak: PS-III. 960.98.2021.JS, z 23 marca 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.JS z 12 maja 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.MK, z 25 maja 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.JS, z 28 czerwca 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.JS, z 14 lipca 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.MK, z 28 września 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.WZ z 11 października 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.JS oraz z 4 listopada 2021 r., znak: PS-III.960.98.2021.JS, w ten sposób, że:


„Polecam Szpitalowi Ogólnemu im. Dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, w okresie od 15 listopada 2021 r. do odwołania:

1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2;

2) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 62 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 4 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.”.


2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się