2021-11-15

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 15 listopada 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS

Na podstawie art. 11h ust. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777):


1. Zmieniam decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2020 r. znak: PS-III.960.456.2020.JS, zmienioną decyzjami: z dnia 19 października 2020r., PS-III.960.456.2020.JS, z dnia 2 listopada 2020 r., PS-III.960.456.2020.JS, z dnia 8 grudnia 2020r., PS-III.960.456.2020.JS, z dnia 26 stycznia 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 16 marca 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 18 marca 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 19 marca 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 30 marca 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 31 marca 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 1 maja 2021r., PS-III. 960.38.2021.JS, z dnia 11 maja 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 24 maja 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 7 czerwca 2021 r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 11 czerwca 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 29 czerwca 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 27 września 2021r., PS-III.960.38.2021.WZ, z dnia 7 października 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 19 października 2021r., PS-III.960.38.2021.JS z dnia 26 października 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 29 października 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 4 listopada 2021r., PS-III.960.38.2021.JS z dnia 5 listopada 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 8 listopada 2021r., PS-III.960.38.2021.JS, z dnia 9 listopada 2021r., PS-III.960.38.2021.JS oraz z dnia 10 listopada 2021r., PS-III.960.38.2021.JS w ten sposób, że:


„Polecam Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku, ul. M. Curie Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, w okresie od 15 listopada 2021 r. do odwołania:

1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 223 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 12 łóżka respiratorowych oraz 15 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

2) realizację świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w lokalizacji podmiotu leczniczego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14, niewykorzystywanej dotychczas do udzielania świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tymczasowe miejsce udzielania świadczeń) poprzez zapewnienie 120 łóżek, w tym 20 łóżek respiratorowych;

3) realizację świadczeń opieki zdrowotnej, na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w lokalizacji podmiotu leczniczego w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 1, niewykorzystywanej dotychczas do udzielania świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tymczasowe miejsce udzielania świadczeń) poprzez zapewnienie 80 łóżek.”.


2. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się