2019-01-21

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) w ramach  nadzoru „minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza wojewódzki plan działania systemu i jego aktualizację".


Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2019 r. Plan dostosowano do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z dnia 8 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2154). Zgodnie z art. 21 ust. 16, 16a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.) część informacji zawartych w planie stanowi tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) oraz nie podlega udostępnieniu lub przekazywaniu w celu ponownego wykorzystania na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 1000).
Plan został zatwierdzony dnia 9 stycznia 2019 r.

 

Aktualizacja nr 1 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- zmiany miejsca stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego na terenie miasta Białystok w ramach tego samego kodu TERYT, z dniem zatwierdzenia aktualizacji;
- aktualizacji treści i załączników do planu w przedmiotowym zakresie;
- aktualizacji treści i załączników do planu w zakresie danych statystycznych za rok 2018.
Aktualizację nr 1 planu zatwierdzono dnia 21 maja 2019 r.

Aktualizacja nr 2 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie uzupełnienia danych jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
Aktualizację nr 2 planu zatwierdzono dnia 8 lipca 2019 r.

Aktualizacja nr 3 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w strukturze Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II, 18-300 Zambrów,
- korekty wpisów VII części kodu resortowego jednostki systemu dla zespołów ratownictwa medycznego,
- aktualizacji treści i załączników do planu w przedmiotowym zakresie.
Aktualizację nr 3 planu zatwierdzono dnia 6 sierpnia 2019 r.
 

Aktualizacja nr 4 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- uzupełnienia wpisów oddziałów szpitali oraz korekty liczby łóżek szpitalnych jednostek wyspecjalizowanych w tabeli nr 8 – załącznika nr 1 do planu,
- uaktualnienia danych w tekście jednolitym planu i w tabelach stanowiących załączniki do Planu.
Aktualizację nr 4 planu zatwierdzono dnia 13 listopada 2019 r.

Aktualizacja nr 5 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- aktualizacji danych statystycznych za rok 2019,
- dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego,
- systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w zakresie uruchomienia stanowisk głównego dyspozytora medycznego, aktualizacji treści i załączników do planu.
Aktualizację nr 5 planu zatwierdzono dnia 20 maja 2020 r.


Aktualizacja nr 6 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- dokonania zmian nazewnictwa do rozdzielonych stanowisk dyspozytorskich głównego dyspozytora medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego,
- dokonania zmian oznaczenia obszarów dysponowania.
Aktualizację nr 6 planu zatwierdzono dnia 10 sierpnia 2020 r.

Aktualizacja nr 7 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanej koncentracji dyspozytorni medycznych w województwie podlaskim i utworzenia jednej skoncentrowanej dyspozytorni medycznej oraz jednego rejonu operacyjnego.
Aktualizację nr 7 planu zatwierdzono dnia 22 października 2020 r.

Aktualizacja nr 8 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie:
- aktualizacji danych statystycznych za rok 2020
- dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego
- funkcjonujących szpitalnych oddziałów ratunkowych
- jednostek organizacyjnych szpitala wyspecjalizowanych w zakresie świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
Aktualizację nr 8 planu zatwierdzono dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

Aktualizacja nr 9 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego, w zakresie charakterystyki motocykla ratunkowego funkcjonującego jako rozszerzenie zespołu ratownictwa medycznego o dodatkową osobę uprawnioną do wykonywania medycznych czynności ratunkowych przemieszczającą się na motocyklu oraz tabeli nr 1, gdzie oznaczono ZRM w którym rozszerzono skład zespołu o dodatkową osobę uprawnioną do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, przemieszczającą się na motocyklu.
Aktualizację nr 9 zatwierdzono w dniu 10 maja 2021 r.

Plan działania oraz jego aktualizacje znajdują sie poniżej w formie plików do pobrania.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się