2016-10-27

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013.757.tj.) w ramach  nadzoru  „minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza wojewódzki plan działania systemu i jego aktualizację".

Aktualizacji Nr 5 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa  podlaskiego w zakresie planowanego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz współpracującego z systemem PRM, centrum urazowego dla dzieci, planowanego do uruchomienia na bazie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Aktualizacja Została zatwierdzona 10 lutego 2016 r.

Aktualizacja Nr 6 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa  podlaskiego w zakresie planowanego centrum urazowego dla dzieci, które ma być utworzone na bazie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok w celu zabezpieczenia ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia „dziecięcego pacjenta urazowego"  z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała w jednym wysokospecjalistycznym szpitalu. Aktualizację zatwierdzono 27 kwietnia 2016 r.

Aktualizacja Nr 7 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Szpitala Powiatowego w Zambrowie SP. z o.o., 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 3. Aktualizacja została zatwierdzona 27 września 2016 r.

Aktualizacja Nr 8 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Korczaka 23, tabel 1 -14 ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2014.1902) o dane za 2016 r., kalkulacji przewidywanych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na 2018 r. Aktualizacja została zatwierdzona 16 marca 2017 r.

Aktualizacja Nr 9 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego przekwalifikowania z dniem 1 lipca br. 2 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na 2 podstawowe zespoły ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Białymstoku przy ul. Poleskiej, rejon operacyjny 20/01, utworzenia z dniem 1 lipca br. podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Białymstoku przy ul. Wielkopolskiej - rejon operacyjny 20/01, przekwalifikowania z dniem 1 lipca br. specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego na podstawowy zespół ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Dąbrowie Białostockiej przy ul. M.C. Skłodowskiej, rejon operacyjny 20/01, aktualizacji danych dotyczących lokalizacji stanowisk dyspozytorów medycznych, aktualizacji treści oraz załączników do planu w przedmiotowym zakresie.

Aktualizacja Nr 10 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie planowanego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul Szpitalna 12, 16-300 Augustów. Aktualizacja została zatwierdzona 11 stycznia 2018 r.

Aktualizacja Nr 11 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie przekwalifikowania z dniem 1 marca 2018 r. jednego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego na jeden podstawowy zespół ratownictwa z miejscem stacjonowania w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19, rejon operacyjny 20/2, planowanego utworzenia podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z miejscem stacjonowania w Nowogrodzie przy ul. Miastkowskiej 5, funkcjonującego 14 h/dobę; zespół zostanie uruchomiony pod warunkiem zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2019 środków na ten cel i przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne, aktualizacji treści oraz załączników w przedmiotowym zakresie.

Aktualizacja Nr 12 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego w zakresie: alokacji zespołu ratownictwa medycznego w Rejonie Operacyjnym Nr 1 zarządzanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku uruchomienia dwóch szpitalnych oddziałów ratunkowych na obszarze województwa podlaskiego tj.: szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, przy ul. Szpitalnej 5; 18-200 Wysokie Mazowieckie oraz szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy ul Szpitalnej 12, 16 -300 Augustów; aktualizacji treści i złączników do planu w przedmiotowym zakresie. Aktualizacja została zatwierdzona 6 lipca 2018 r.

Aktualizacja Nr 13 – tekst jednolity planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego. Dokonano aktualizacji w zakresie: ujednolicenia treści, opisów i załączników do planu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, najnowszych dostępnych danych oraz zaleceń, w tym zaleceń przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Zaktualizowano elementy planu dotyczące organizacji systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym określenia liczby stanowisk dyspozytorów medycznych. Aktualizacja zawiera zapis dot. uruchomienia z dniem 1 października 2018 r. podstawowego zespołu ratownictwa medycznego funkcjonującego przez całą dobę, z miejscem wyczekiwania w miejscowości Nowogród, rejon operacyjny 20/02. Aktualizacja została zatwierdzona 28 września 2018 r.

Aktualizacja nr 14 planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podlaskiego. Dokonano aktualizacji w zakresie przedłużenia funkcjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM P) z miejscem wyczekiwania w Nowogrodzie przy ul. Miastkowskiej 5, funkcjonującego 24 h/dobę do dnia 31 marca 2019 r. Zaktualizowano również treść i załączniki do planu w przedmiotowym zakresie.
Aktualizacja została zatwierdzona 17 grudnia 2018 r.


Aktualizacje znajdują sie poniżej w formie plików do pobrania.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się