2016-11-09

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.


Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy o petycjach określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
 

Gdzie składamy petycję adresowaną do Wojewody Podlaskiego lub Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (z dopiskiem "Petycja")

 • Korespondencyjnie na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  z dopiskiem "Petycja"
   
 • Pocztą elektroniczną:
  - na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu - http://esp.bialystok.uw.gov.pl/  (w  celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

  - na adres poczty elektronicznej urzędu bok@bialystok.uw.gov.pl za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
   
 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter) w godzinach 8-16, od wtorku do piątku w godzinach 7-30 - 15-30