2016-07-21

Uzyskanie patronatu lub członkostwa wojewody podlaskiego w komitecie honorowym

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Wojewody


Komórka realizująca usługę:

Biuro Wojewody


Numer telefonu:

+48 857439396

lub sekretariat wojewody +48 857439201   


Co chcę załatwić?    

Uzyskać patronat Wojewody Podlaskiego dla wydarzenia (imprezy, jubileuszu, festiwalu, forum, kongresu,  konkursu, pokazu, prezentacji, uroczystości,  widowiska, wystawy, zjazdu, zlotu itp.) lub zapewnić udział Wojewody Podlaskiego w komitecie honorowym wydarzenia.

Kogo dotyczy?    

Dotyczy organizatorów wydarzeń (imprez, konkursów, uroczystości itp.), którzy zwracają się o patronat Wojewody Podlaskiego lub udział Wojewody Podlaskiego w komitecie honorowym.


Co przygotować?    

Wniosek, który stanowi załącznik do karty. Można dołączyć do niego pismo przewodnie.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Wniosek, który stanowi załącznik do karty. Można dołączyć pismo przewodnie


Jak wypełnić dokumenty?    

Wniosek można wypełnić pismem maszynowym lub odręcznie.


Ile muszę zapłacić?    

Złożenie wniosku jest bezpłatne.


Kiedy złożyć dokumenty?    

Wskazane jest, aby wniosek o patronat lub udział w komitecie honorowym złożyć co najmniej na miesiąc przed wydarzeniem, którego dotyczy patronat lub komitet honorowy. Związane jest to m.in. z koniecznością umieszczenia logo na materiałach promocyjnych przez organizatora.


Gdzie załatwię sprawę?    

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
  Wojewoda Podlaski
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3;
 • w formie papierowej bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Białystok, Mickiewicza 3– pokój nr 6;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: wojewoda@bialystok.uw.gov.pl
   

Co zrobi urząd?     

Wojewoda Podlaski lub upoważniona przez wojewodę osoba udzieli odpowiedzi na wniosek.


Jaki jest czas realizacji?    

Niezwłocznie, w miarę możliwości realizacji spraw – nie dłużej niż 30 dni.


Jak się odwołać?    

Udzielenie lub nieudzielenie patronatu (jak i udział w komitecie honorowym) należy do wyłącznej decyzji Wojewody i nie podlega odwołaniu.


Informacje dodatkowe    

Brak


Podstawa prawna    

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 


Złączniki do karty     

Załącznik nr 1 - wniosek o uzyskanie patronatu lub członkostwa wojewody podlaskiego w komitecie honorowym
Załącznik nr 2 - logo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Kartę opracował    

Monika Mróz


Kartę zatwierdził    

Jarosław Średnicki


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 - wniosek.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - logotyp.jpg 90,93 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się