2016-11-21

Udzielanie informacji na publikację

KARTA USŁUG

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Wojewody   


Komórka realizująca usługę:

Rzecznik Prasowy Wojewody


Numer telefonu:

+48 857439397
+48 857439460    


Co chcę załatwić?    

Uzyskać odpowiedź na publikację prasową oraz materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu dotyczące działalności wojewody oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych i przez niego nadzorowanych.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


Kogo dotyczy?    

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.
Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
   

Co przygotować?    

Autor materiału prasowego ubiegający się o udzielenie odpowiedzi na publikację prasową oraz materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu dotyczące działalności wojewody oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych i przez niego nadzorowanych zobowiązany jest do przekazania krytycznej informacji wraz z wnioskiem. Do wniosku należy dołączyć treść publikacji prasowej (kserokopię artykułu lub w formie elektronicznej).


Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Należy wypełnić wniosek  o udzielenie odpowiedzi.
Wniosek powinien zawierać:

 • miejscowość i data,
 • nazwa redakcji,
 • imię i nazwisko redaktora,
 • datę i miejsce publikacji materiału,
 • podpis wnoszącego.Jak wypełnić dokumenty?    

Wniosek można wypełnić pismem maszynowym lub odręcznie.


Ile muszę zapłacić?    

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Kiedy złożyć dokumenty?    

W dowolnym terminie


Gdzie załatwię sprawę?    

Wniosek należy składać:

 • bezpośrednio ul.Mickiewicza 3, Białystok
  w pok. nr 203
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Rzecznik Prasowy Wojewody
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  rzecznik@bialystok.uw.gov.pl
   

Co zrobi urząd?     

Sposób załatwienia – odpowiedź pisemna.


Jaki jest czas realizacji?    

Termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Jak się odwołać?    

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.
W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniesione również za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.


Informacje dodatkowe    

Brak


Podstawa prawna    

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej .
   

Złączniki do karty

    Brak


Kartę opracował    

Roman Czepe


Kartę zatwierdził     

Jarosław Średnicki


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.