2016-11-21

Udzielanie informacji na publikację

KARTA USŁUG

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Wojewody   


Komórka realizująca usługę:

Rzecznik Prasowy Wojewody


Numer telefonu:

+48 857439397
+48 857439460    


Co chcę załatwić?    

Uzyskać odpowiedź na publikację prasową oraz materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu dotyczące działalności wojewody oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych i przez niego nadzorowanych.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


Kogo dotyczy?    

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.
Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
   

Co przygotować?    

Autor materiału prasowego ubiegający się o udzielenie odpowiedzi na publikację prasową oraz materiały rozpowszechniane w środkach masowego przekazu dotyczące działalności wojewody oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych i przez niego nadzorowanych zobowiązany jest do przekazania krytycznej informacji wraz z wnioskiem. Do wniosku należy dołączyć treść publikacji prasowej (kserokopię artykułu lub w formie elektronicznej).


Jakie dokumenty muszę wypełnić?    

Należy wypełnić wniosek  o udzielenie odpowiedzi.
Wniosek powinien zawierać:

 • miejscowość i data,
 • nazwa redakcji,
 • imię i nazwisko redaktora,
 • datę i miejsce publikacji materiału,
 • podpis wnoszącego.Jak wypełnić dokumenty?    

Wniosek można wypełnić pismem maszynowym lub odręcznie.


Ile muszę zapłacić?    

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w której urząd musiałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku.  Wówczas pracownicy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomią wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Kiedy złożyć dokumenty?    

W dowolnym terminie


Gdzie załatwię sprawę?    

Wniosek należy składać:

 • bezpośrednio ul.Mickiewicza 3, Białystok
  w pok. nr 203
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Rzecznik Prasowy Wojewody
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  rzecznik@bialystok.uw.gov.pl
   

Co zrobi urząd?     

Sposób załatwienia – odpowiedź pisemna.


Jaki jest czas realizacji?    

Termin załatwienia - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Jak się odwołać?    

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wniesione za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.
W przypadku bezczynności w udostępnieniu informacji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniesione również za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego.


Informacje dodatkowe    

Brak


Podstawa prawna    

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej .
   

Złączniki do karty

    Brak


Kartę opracował    

Roman Czepe


Kartę zatwierdził     

Jarosław Średnicki


Karta obowiązuje od    

01 stycznia 2017 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się