2016-11-07

Uzyskanie paszportu

UWAGA!!!


Zasady bezpośredniej obsługi klientów Oddziału Paszportów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W Oddziale Paszportów klienci są przyjmowani według:

- internetowej rezerwacji wizyty za pomocą strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - www.bialystok.uw.gov.pl,

- kolejności pobranych biletów w kolejkomacie znajdującym się w Oddziale Paszportów.

Internetowy system rezerwacji umożliwia zarezerwowanie wizyty w okresie 30 kolejnych dni. Codziennie odblokowywana jest możliwość rezerwacji na kolejny dzień.

Osoby zgłaszające się do Oddziału bez wcześniejszej rezerwacji terminu będą mogły załatwić sprawę w godzinach pracy Oddziału, w czasie niezarezerwowanym przez innych klientów, pobierając numerek z kolejkomatu. Po wcześniejszym wyczerpaniu numerków, klienci będą nadal obsługiwani w godzinach pracy Oddziału.

Wszystkie osoby, które zarezerwowały termin online, a w między czasie złożyły wniosek korzystając z kolejki bieżącej lub nie mogą się zgłosić w przewidzianym  terminie, uprzejmie prosimy o odblokowanie rezerwacji zgodnie z informacją otrzymana na maila. Przyczyni się to do usprawnienia pracy i da możliwość rezerwacji innym osobom.

W zamiejscowych stanowiskach pracy ds. paszportowych w Łomży i Suwałkach klienci będą obsługiwani według kolejności zgłoszeń do punktu paszportowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Oddział Paszportów w Białymstoku (ul. Bema 4) będzie pracował w sobotę 1 października  2022 r. (w godz. 8.00 - 12.00).
Złożenie wniosku oraz odbiór paszportu możliwe będzie bez konieczności rezerwacji terminu.


Przypominamy, że o paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania.  Trzeba jednak pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny paszport lub dowód osobisty (nie dotyczy dzieci), opłatę paszportową i aktualne zdjęcie.

Uprzejmie przypominamy, iż w przypadkach ubiegania się o wydanie paszportu osobie małoletniej:

- wniosek o wydanie paszportu w imieniu małoletniego składają oboje rodzice lub ustanowieni przez Sąd opiekunowie prawni - rodzice/opiekunowie prawni, wyrażają zgodę osobiście składając podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie i przedkładają do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty,

- obecność dziecka powyżej 5 roku życia przy składaniu wniosku obowiązkowa,

- dzieci do piątego roku życia nie muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, dlatego prosimy o ich nieprzyprowadzanie do Oddziałów,

- do odbioru paszportu dla dziecka (do 18 roku życia) konieczna jest wizyta wyłącznie jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  informuje, że od  12  września 2022 r. w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00 osoby z dysfunkcjami narządów ruchu mogą składać wniosek o wydanie im paszportu oraz odebrać paszport w budynku  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3.

Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnychznajduje się po prawej stronie,  bezpośrednio po wejściu do budynku, naprzeciwko Biura Obsługi Klientów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

UWAGA!

W celu usprawnienia wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  - 85 742 65 91.Opłatę paszportową wnosi się kartą płatniczą w Oddziale lub przelewem, ponosząc związane z tym koszty, na rachunek:

Wydział Finansów i Budżetu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
94101010490000392231000000
tytułem „opłaty paszportowej”Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników.


Zasady internetowej rezerwacji wizyt w sprawie wydania dokumentu paszportowego

W Oddziale Paszportowym wprowadzony został numerkowy system obsługi klienta. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do czasu trwania przyjęcia wniosków oraz ilości oczekujących klientów, tym samym może zaprzestać  ich wydawania przed końcem pracy urzędu. W związku z tym prosimy, aby nie zostawiać załatwiania sprawy na sam koniec pracy Oddziału Paszportów.

Klient zobowiązany jest do pobrania tyle numerków kolejkowych ile wniosków paszportowych chce złożyć lub ile gotowych paszportów chce odebrać, tj. np. rodzina 4 osobowa chcąca złożyć  4 wnioski paszportowe powinna pobrać 4 numerki.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz. Jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

Rejestracja internetowa kolejki na złożenie wniosku paszportowego jest dostępna pod adresem: http://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/?branch=155
 

Szczegółowa informacja w sprawie uzyskania paszportu oraz klauzula dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

 

Informację opracowała:


Małgorzata Miczejko


Zatwierdził:   

Ewa Wojewódko – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Obowiązuje od:   

1 kwietnia 2017 r

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..