Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ogłoszenie nr 57037)
Nabór na wolne stanowisko starszego specjalisty ds. obsługi
technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 57037)
28.11.2019 więcej
Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (2 etatów – nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (2 etaty – nabór w celu zastępstwa)
22.11.2019 więcej
Główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa (ogłoszenie nr 56328)
Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty ds.
postępowań odwoławczych dotyczących pozwoleń budowlanych w
Wydziale Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 56328)
22.11.2019 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (ogłoszenie nr 56722 – nabór w celu zastępstwa)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w
Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
56722 – nabór w celu zastępstwa)
22.11.2019 więcej
Główny specjalista Zastępca Pełnomocnika Wojewody w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych (ogłoszenie nr 55290)
Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty Zastępcy
Pełnomocnika Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych w
Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 55290)
15.11.2019 więcej
Inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (ogłoszenie nr 56118)
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego
ds. katastru i nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku(ogłoszenie nr 56118)
14.11.2019 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (ogłoszenie nr 55385 - zastępstwo)
Wynik naboru na stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego ds.
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale
Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku (ogłoszenie nr 55385 - zastępstwo)
13.11.2019 więcej
Główny specjalista w Wydziale Nadzoru i Kontroli (ogłoszenie nr 55415)
Wynik naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli
finansowej w Wydziale Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 55415)
13.11.2019 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (ogłoszenie nr 54019 - 2 etaty)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr
54019 – 2 etaty)
21.10.2019 więcej
Inspektor wojewódzki w Wydziale Nieruchomości i Geodezji (ogłoszenie nr 54703)
Wynik naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds.
ustalania odszkodowań i regulowania własności dróg
publicznych w Wydziale Nieruchomości i Geodezji Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (ogłoszenie nr 54703)
21.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się