2016-09-15

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

KARTA USŁUG


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr


Komórka realizująca usługę:

Punkt Obsługi Klienta     


Numer telefonu:

+48 857439315


Co chcę załatwić?

Chcę udostępnienia informacji publicznej.


Kogo dotyczy?

Każdego.


Co przygotować?

Przygotuj wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Ustawa nie określa wzoru wniosku. Wniosek może przybrać każdą formę.  W celu ułatwienia dostępu do informacji można wykorzystać określony wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej, stanowiący załącznik do przedmiotowej karty.


Jak wypełnić dokumenty?

Dokumenty wypełnij zgodnie z formularzem wniosku.


Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat.
Możemy  nałożyć opłatę z tytułu udostępnienia lub przekazania informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanym we wniosku spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów. Opłata za udostępnienie informacji publicznej zostanie naliczona zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie.


Gdzie załatwię sprawę?

 • wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • mailem na adres:bok@bialystok.uw.gov.pl
 • poprzez elektroniczną platformę ePUAP
 • lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu - pokój nr 6 (parter)


Co zrobi urząd?

Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych, udostępnimy informację  zgodnie ze złożonym wnioskiem lub wydamy decyzję odmowną.


Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy „bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacji nie będziemy mogli udostępnić w ww terminie,  w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy Ciebie  o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jak się odwołać?

W przypadku otrzymania od nas decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie:

 • prześlij do nas pocztą na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
 • złóż w Kancelarii Ogólnej Urzędu - pokój nr 6 (parter).

My prześlemy je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie od decyzji, Minister rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy nie będziemy mogli udostępnić informacji publicznej  w sposób lub w formie określonej we wniosku,  zostaniesz przez nas powiadomiony  pisemnie  o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskażemy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia  nie złożysz do Urzędu wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umorzymy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Załączniki do karty:

Wniosek  o udostępnienie informacji publicznej


Kartę opracował:

Ewa Misiuk


Kartę zatwierdził:

Beata Edyta Jurkowska - Dyrektor Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od:

01 stycznia 2017 r.
   

Załączniki

  Wniosek 41 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się