2016-11-21

Staże w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

KARTA USŁUG

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr


Komórka realizująca usługę:

Oddział Organizacyjny


Numer telefonu:

+48 857439389


Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o przyjęcie na staż


Kogo dotyczy?

Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy na terenie województwa podlaskiego


Co przygotować? 

 • wniosek o przyjęcie na staż wraz z podpisaną zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopię dokumentu (dyplom, świadectwo lub inny dokument) potwierdzającego poziom wykształcenia.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?   

Wypełnij formularz wniosku o przyjęcie na staż, który znajdziesz w załączniku do karty.


Jak wypełnić dokumenty?    

Wniosek należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (czytelnie).
We wniosku:

 • wskazujesz Wydział/Biuro/Zespół, w którym chcesz odbywać staż, po zapoznaniu się z regulaminem PUW w Białymstoku, dostępnym na stronie internetowej www.bialystok.uw.gov.pl,
 • podajesz nazwę szkoły lub uczelni, którą ukończyłeś,
 • krótko uzasadniasz, dlaczego chciałbyś odbyć staż we wskazanym przez siebie Wydziale / Biurze/ Zespole,
 • wskazujesz, w jakim urzędzie pracy jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna.Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?    

W dowolnym momencie - w przypadku zainteresowania odbyciem stażu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.


Gdzie załatwię sprawę?

 • Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

            Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
            Biuro Organizacji i Kadr
            ul. Mickiewicza 3
            15-213 Białystok

 • Możesz też złożyć dokumenty osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (parter).
 • Jeżeli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku zadzwoń do Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – tel. +48 857439389 lub wyślij zapytanie mailem na adres: emisiuk@bialystok.uw.gov.pl

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy czy wypełniłeś prawidłowo wniosek oraz dołączyłeś do wniosku odpowiednie dokumenty.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na staż, wystąpimy do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o zorganizowanie miejsca stażu, wskazując kandydaturę wnioskodawcy i powiadomimy go o tym fakcie telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku pozytywnej decyzji Powiatowego Urzędu Pracy, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zawrze ze Starostą umowę i powiadomi wnioskodawcę o terminie rozpoczęcia stażu. W przypadku  odmownej decyzji Powiatowego Urzędu Pracy powiadomimy wnioskodawcę o tym fakcie telefonicznie lub drogą mailową.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na staż poinformujemy wnioskodawcę o tym fakcie.

Jaki jest czas realizacji?

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Urzędu. Po przesłaniu przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wniosku o zorganizowanie stażu, powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski około 30 dni. Cała procedura trwa około 2 miesięcy.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.


Informacje dodatkowe:

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 • Starosta na wniosek pracodawcy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 • Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
 • Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
 • Kierowanie przez urząd pracy bezrobotnego na staż może odbywać się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy z pracodawcą.
 • Bezrobotny otrzymuje skierowanie z urzędu pracy do odbycia stażu u pracodawcy.
 • Pracodawca zobowiązany jest m.in. do:

-  przyjęcia na staż kierowanego przez urząd pracy bezrobotnego oraz potwierdzenia tego faktu w ciągu 3 dni na formularzu skierowania,
-  zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
-  zapewnienia warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub zawodzie, zgodnie z ustalonym programem stażu,
-  zaznajomienia bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami,
-  realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem, w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,
-  zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
-  przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,
-  wydania bezrobotnemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu opinii zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,
-  wyznaczenia pracownika do sprawowania opieki nad odbywającym staż, który obowiązany jest do udzielania bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego z przebiegu stażu.

 

 •  Bezrobotny skierowany do odbycia stażu obwiązany jest do:

-  przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
-  sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosować się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
-  przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
-  sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

 

 • Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.
 • Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę  programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • Urząd Pracy na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadkach:

-  nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
-  naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
-  usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

 • Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
 • Po zakończeniu stażu, w terminie 7 dni od otrzymania opinii, bezrobotny przedkłada ją w urzędzie pracy kierującym do odbycia stażu.
 • Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski, adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku: iod@bialystok.uw.gov.pl lub: Inspektor ochrony danych, Podlaski Urząd Wojewódzki, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu. Prowadzenia postępowania o zorganizowanie stażu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku na podstawie Pani/Pana zgody udzielonej w dniu złożenia wniosku o odbycie stażu oraz na podstawie podpisanej umowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców)
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres 10 lat liczonych od 1 stycznia roku następnego od dnia zrealizowania wniosku.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
  - dostępu do swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia do momentu podpisania umowy pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku a Powiatowym Urzędem Pracy, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano.
 9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - dobrowolne;
  - wymogiem ustawowym;
  - warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy.
  Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki do karty:

Załącznik nr 1 – formularz wniosku o przyjęcie na staż.

Kartę opracował:

Ewa Misiuk


Kartę zatwierdził:

Bogusław Konopka - Zastępca Dyrektora Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od:

25 maja 2018 r.
 

Załączniki

  Formularz wniosku o staż 32 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się