2016-11-21

Praktyki studenckie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku


KARTA USŁUG

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:

Biuro Organizacji i KadrKomórka realizująca usługę:

Oddział Organizacyjny


                                                                                                                    
Numer telefonu:

+48 857439309Co chcę załatwić?

Złożyć skierowanie na praktykę studencką


Kogo dotyczy?

 • studentów polskich szkół wyższych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich,
 • studentów zagranicznych szkół wyższych (wnioski są rozpatrywane w trybie indywidualnym).


Co przygotować?

 • skierowanie na praktykę studencką – załącznik nr 1,
 • szczegółowy program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Skierowanie na praktykę studencką powinno być wypełnione przez uczelnię, która wnioskuje o przyjęcie danego studenta do odbycia praktyki studenckiej oraz zawierać pieczęć i podpis osoby upoważnionej/reprezentującej uczelnię.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku praktyki.
Uwaga!
Przed wypełnieniem dokumentów na praktykę, skontaktuj się z pracownikiem Urzędu tel. 85 74 39 309 w celu upewnienia się, czy wybrany przez Ciebie termin odbycia praktyki jest wolny.


Jak wypełnić dokumenty?

Skierowanie na praktykę może być wypełnione komputerowo lub odręcznie. W skierowaniu należy wskazać numer oferty praktyki studenckiej, nadany w Centralnej Bazie Ofert Pracy (www.oferty.praca.gov.pl) Wskazując Wydział/Biuro/Zespół do odbycia praktyki studenckiej należy zapoznać się z zadaniami, które będą realizowane podczas praktyki, celem weryfikacji czy są one zgodne z proponowanym przez uczelnię programem praktyk. Skierowanie powinno być opatrzone  odpowiednimi pieczęciami.
Zgodę na przetwarzanie danych należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (czytelnie).


Ile muszę zapłacić?

Za złożenie skierowania na praktykę studencką nic nie płacisz.


Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej.


Gdzie załatwię sprawę?

 • dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres :

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Biuro Organizacji i Kadr
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
(z adnotacją na kopercie ”praktyka studencka nr...” )

 

 • możesz złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 6 (pareter).
 • w przypadku problemu z wypełnieniem skierowania na praktykę studencką zadzwoń do Biura Organizacji i Kadr Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – tel. +48 857439309 lub wyślij zapytanie mailem na adres: korlowska@bialystok.uw.gov.plCo zrobi urząd?

Sprawdzimy czy skierowanie na praktykę studencką jest prawidłowo wypełnione oraz posiada wszystkie załączniki. Następnie zweryfikujemy skierowanie z Wykazem miejsc praktyk w PUW w Białymstoku na dany rok kalendarzowy pod względem: preferowanego kierunku studiów, liczby miejsc praktyk we wskazanym Wydziale/Biurze/Zespole oraz wskazanego terminu do odbycia praktyki.

W przypadku zgody na odbycie praktyki studenckiej wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź droga mailową oraz zawarte zostanie porozumienie pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Urzędem - załącznik nr 2.
W przypadku braku zgody na odbycie praktyki studenckiej wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź drogą mailową.


Jaki jest czas realizacji?

Skierowanie na praktykę studencką zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty wpływu do Urzędu. W przypadku konieczności uzupełnienia skierowania powiadomimy wnioskodawcę telefonicznie bądź drogą mailową.


Jak się odwołać?

W tym przypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.


Informacje dodatkowe:

 • oferty praktyk studenckich publikowane są również na  stronie www.oferty.praca.gov.pl- załącznik nr 4.
 • studentów na praktyki kierują wyłącznie uczelnie – zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane
 • po dokonaniu wyboru oferty praktyki studenckiej w PUW w Białymstoku uczelnia przekazuje skierowanie na praktykę studencką – indywidualnie dla każdego studenta -załącznik nr 1.
 • po zakończeniu praktyki Urząd wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej - załącznik nr 3. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

WAŻNE! Konieczne jest ubezpieczenie studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski, adres: ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bialystok.uw.gov.pl lub operatora pocztowego na adres: Inspektor Ochrony Danych - Podlaski Urząd Wojewódzki ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  prowadzenia postępowania o zorganizowanie praktyki studenckiej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku na podstawie Pani/Pana zgody udzielonej w dniu złożenia skierowania do odbycia praktyki oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i uczelnią.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach   konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres 10 lat liczonych od 1 stycznia roku następnego od dnia zakończenia praktyki.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Wojewody Podlaskiego:
  1)    dostępu do swoich danych osobowych;
  2)    sprostowania swoich danych osobowych;
  3)    usunięcia lub ograniczenia danych osobowych.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia do momentu podpisania porozumienia pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku a uczelnią wyższą, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano.
 9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1)    dobrowolne;
  2)    warunkiem zawarcia porozumienia.
  Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie skierowania do odbycia praktyki bez rozpatrzenia.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany: tradycyjny i elektroniczny za pomocą systemu: Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Załączniki do karty:

Załącznik nr 1 - Skierowanie na praktykę studencką <pobierz>
Załącznik nr 2 - Porozumienie Uczelnia – Urząd <pobierz>
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie o ukończeniu praktyki <pobierz>
Załącznik nr 4 - Instrukcja wyszukiwania ofert <pobierz>
Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych <pobierz>
 

WYKAZ MIEJSC PRAKTYK W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W BIAŁYMSTOKU W 2019 R.<pobierz>
 

Kartę opracował:
Ewa MisiukKartę zatwierdził:
Bogusław Konopka - Zastępca Dyrektora Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiązuje od:

25 maja 2018 r. 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się