2016-09-14

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

KARTA USŁUGPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU


Wydział/Biuro:


Biuro Organizacji i Kadr


Komórka realizująca usługę:

Punkt Obsługi Klienta


Numer telefonu:

+48 857439315


Co chcę załatwić?

Uzyskać informację publiczną , którą chcę wykorzystać  w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Kogo dotyczy?

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Co przygotować?

Przygotuj wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, który  stanowi załącznik do przedmiotowej karty.


Jak wypełnić dokumenty?

Dokument wypełnij zgodnie z formularzem wniosku.


Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat.
Możemy nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie.


Gdzie załatwię sprawę?  

 • Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:
  Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok    
 • mailem na adres:bok@bialystok.uw.gov.pl
 • poprzez elektroniczną platformę  ePUAP
 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu - pokój nr 6 (parter)


Co zrobi urząd?

 • przekażemy informację  sektora publicznego w celu  ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystania
 • poinformujemy o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę
 • złożymy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
 • odmówimy, wydając decyzję, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Jaki jest czas realizacji?

Wniosek rozpatrzymy  niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli nie będziemy mogli udostępnić informacji   w ww. terminie,   w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy  Cię o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące  od dnia złożenia  wniosku.


Jak się odwołać?

 • kiedy otrzymasz ofertę dot. warunków ponownego wykorzystywania informacji czy też wysokości opłat, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić nas o przyjęciu oferty.
 • jeżeli nie zawiadomisz nas o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, będzie to oznaczało, że  wycofujesz wniosek.
 • w przypadku otrzymania Twojego sprzeciwu,  w drodze decyzji zdecydujemy o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, czy też o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 • w przypadku otrzymania decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz  złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać do nas pocztą na adres:
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

My prześlemy je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Odwołanie od decyzji Minister rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


Informacje dodatkowe:

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Szczegółowy zakres ograniczeń wynika z art. 6 ustawy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


Załączniki do karty:

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.


Kartę opracował:

Ewa Misiuk


Kartę zatwierdził:

Beata Edyta Jurkowska - Dyrektor Biura Organizacji i Kadr


Karta obowiazuje od:

01 stycznia 2017 r.
 

Załączniki

  Wniosek.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się